Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK określiły zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjęły dokument zawierający zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2040. Uzupełnia go dokumentacja opracowana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Fot. Włodzimierz Włoch / PKP PLK

Celem dokumentu jest wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w perspektywie do 2040 roku poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Celem prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Przed przyjęciem, dokument strategiczny oraz prognoza oddziaływania na środowisko były podane do publicznej wiadomości. Zainteresowani dwukrotnie mogli zgłaszać uwagi i wnioski w terminach: od 16 października do 13 listopada 2020 r. oraz od 23 marca do 12 kwietnia 2021 r. Wszystkie uwagi i wnioski zostały przeanalizowane. Zgłoszenia uznane za zasadne zostały uwzględnione w treści dokumentu strategicznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Informacje, dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków są zawarte w pisemnym podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.