Aktualności Inwestycje

PKP SKM realizuje kolejne projekty

PKP SKM w Trójmieście realizuje projekt o nazwie „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o programie:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś Priorytetowa: 9 – MOBILNOŚĆ
 • Działanie: 9.2 – Regionalna infrastruktura kolejowa
 • Poddziałanie: 9.2.1 – Regionalna infrastruktura kolejowa – Mechanizm ZIT w ramach tzw. Mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Podmiot realizujący Projekt: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.09.02.01-22-0001/16-00 z dnia 25.04.2017 r.

Źródła finansowania:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 • Fundusz Kolejowy
 • środki własne Spółki

Szacowane koszty realizacji projektu:

Zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie:

 • całkowity koszt realizacji wynosi:139 750 924,53 PLN
 • całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą:113 500 137,83 PLN
 • dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nie przekraczającej: 66 754 471,35 PLN – co stanowi nie więcej niż 54,56% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
 • wkład własny w wysokości: 46 745 666,48 PLN

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zakresu rzeczowej realizacji, przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie 1: Utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją pasażerską.
W tym elemencie projekt zakłada integrację i rozbudowę istniejących na zarządzanej infrastrukturze systemów, w tym m.in. systemu informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego oraz monitoringu pracy urządzeń. Powyższymi systemami objęte zostaną wszystkie perony na linii kolejowej nr 250 oraz stworzone zostanie Centrum Monitoringu w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna. Zakres zadania obejmuje również przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się, a także modernizację istniejącego budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

Zadanie 2: Modernizacja peronów.
Zadanie polega na modernizacji infrastruktury przystankowej (peronów), zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250 w celu polepszenia komfortu podróży dla pasażerów i przystosowania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Projekt zakłada modernizację następujących przystanków osobowych:

W ramach Projektu uwzględniono również prace związane z przygotowaniem
i uzupełnieniem dokumentacji projektowej, nadzór autorski i działania promocyjne.
Projekt jest kontynuacją działań Spółki podjętych w ramach zakończonego już przedsięwzięcia „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” – POIS.07.03.00-00-010/10.

Cele wytyczone dla Projektu:

MD

Dodaj komentarz