Aktualności Inwestycje

PKP SKM realizuje kolejne projekty

PKP SKM w Trójmieście realizuje projekt o nazwie „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o programie:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

 • Oś Priorytetowa: 9 – MOBILNOŚĆ
 • Działanie: 9.2 – Regionalna infrastruktura kolejowa
 • Poddziałanie: 9.2.1 – Regionalna infrastruktura kolejowa – Mechanizm ZIT w ramach tzw. Mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
 • Podmiot realizujący Projekt: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.09.02.01-22-0001/16-00 z dnia 25.04.2017 r.

Źródła finansowania:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
 • Fundusz Kolejowy
 • środki własne Spółki

Szacowane koszty realizacji projektu:

Zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie:

 • całkowity koszt realizacji wynosi:139 750 924,53 PLN
 • całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą:113 500 137,83 PLN
 • dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nie przekraczającej: 66 754 471,35 PLN – co stanowi nie więcej niż 54,56% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych
 • wkład własny w wysokości: 46 745 666,48 PLN

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zakresu rzeczowej realizacji, przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie 1: Utworzenie zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa i zarządzania informacją pasażerską.
W tym elemencie projekt zakłada integrację i rozbudowę istniejących na zarządzanej infrastrukturze systemów, w tym m.in. systemu informacji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego oraz monitoringu pracy urządzeń. Powyższymi systemami objęte zostaną wszystkie perony na linii kolejowej nr 250 oraz stworzone zostanie Centrum Monitoringu w istniejącym budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna. Zakres zadania obejmuje również przystosowanie peronu SKM Gdynia Główna do odprawy podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się, a także modernizację istniejącego budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia Główna wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

Zadanie 2: Modernizacja peronów.
Zadanie polega na modernizacji infrastruktury przystankowej (peronów), zlokalizowanej na linii kolejowej nr 250 w celu polepszenia komfortu podróży dla pasażerów i przystosowania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Projekt zakłada modernizację następujących przystanków osobowych:

 • SKM Gdańsk Stocznia
 • SKM Gdynia Orłowo
 • SKM Gdynia Redłowo
 • SKM Gdynia Stocznia
 • SKM Gdynia Grabówek
 • SKM Gdynia Leszczynki
 • SKM Gdynia Chylonia – zadanie zakończone
 • SKM Rumia Janowo – zadanie zakończone

W ramach Projektu uwzględniono również prace związane z przygotowaniem
i uzupełnieniem dokumentacji projektowej, nadzór autorski i działania promocyjne.
Projekt jest kontynuacją działań Spółki podjętych w ramach zakończonego już przedsięwzięcia „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście” – POIS.07.03.00-00-010/10.

Cele wytyczone dla Projektu:

 1. Cel bezpośredni: zwiększenie liczby pasażerów korzystających z pasażerskiego transportu kolejowego na terenie obszaru metropolitalnego ZIT
 2. Cele szczegółowe:
 • stworzenie przyjaznej przestrzeni dla podróżnych korzystających
  z przystanków wraz z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
 • przystosowanie infrastruktury przystanków dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 • poprawa bezpieczeństwa podróżnych na peronach i w budynku dworca
 • zapewnienie właściwej ochrony obiektów, ułatwienie działań prewencyjnych przed zagrożeniami oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • umożliwienie szybkiej i dokładniejszej identyfikacji awarii instalacji i urządzeń, co pozwoli na osiągnięcie wyższego poziomu niezawodności infrastruktury
 • umożliwienie przekazywania aktualnej i dokładnej informacji dotyczącej podróży pociągami.

Realizacja projektu wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa, obsługi pasażerów i komfortu podróży oraz dostępności komunikacyjnej Trójmiasta. Ułatwi to przemieszczanie się i dojazd mieszkańców aglomeracji do miejsc pracy i nauki, co wpłynie pozytywnie na mobilność ludności oraz zwiększy atrakcyjność terenów zlokalizowanych
w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. Spełnienie tych założeń przyczyni się wydatnie do pogłębiania procesu integracji przestrzennej i gospodarczej Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz całego obszaru metropolitalnego w Trójmieście, a także korzystnie wpłynie na warunki życia mieszkańców. Pozwoli to na zbudowanie wizerunku Trójmiasta jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom i inwestorom, a tym samym wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru trójmiejskiego.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2023 r.


RK

Reklama

Avatar
MD