Aktualności Inwestycje

Grupa PKP Cargo poprawiła wyniki finansowe

Drugi raz w historii PKP Cargo udostępniło raport zintegrowany na temat swojej działalności. Zgodnie z zawartymi informacjami nadal pozostaje liderem rynku przewozowego.

Finanse

W opublikowanym raporcie zauważyć można poprawę wyników finansowych grupy. W okresie od 2016 do 2018 roku przychody wzrosły z 4,41 do 5,24 mld złotych. Natomiast EBITDA osiągnęła poziom 907 mln zł, a wynik netto wzrósł z minus 134 mln zł do 184 mln złotych.
Leszek Borowiec, członek zarządu ds. finansowych zaznaczył, że:
– Jest to efekt skutecznego wykorzystania przez grupę wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz dyscypliny w obszarze zarządzania kosztami .
Natomiast prezes Czesław Warsewicz dodał, że:
– Tak wysokich przychodów nie uzyskaliśmy od momentu wejścia na warszawską giełdę w 2013, a zostały one osiągnięte głównie dzięki przewiezieniu blisko 122 mln ton ładunków.

Wydajność pracy

W raporcie można zauważyć wahania dotyczące marży EBITDA. Najwyższy był on w 2014 roku – 17,3%. Natomiast w kolejnych latach ulegał znaczącym wahaniom – w poprzednim roku był na poziomie 11,8%, przy czym skorygowana marża EBITDA za 2018 rok to już 18%.
Analitycy zauważą jednak istotny spadek wskaźnika EBITDA na zatrudnionego. W 2014 roku było to 38,7 tys. zł. Natomiast w 2018 już tylko 19,2 tys. zł.
Jeśli chodzi o inne wskaźniki to w ostatnich latach nie zmieniły się istotnie wskaźniki operacyjne czyli średni czas pracy i odległość pokonywana przez lokomotywę albo średni tonaż pociągu. Zauważalny jest natomiast spadek pracy przewozowej na zatrudnionego – 1342 tys. tkm w 2014 roku do 1106 tys. tkm na zatrudnionego w 2018.

Przełomowym dla nas wydarzeniem było przyjęcie strategii Grupy PKP Cargo na lata 2019-2023 z perspektywą do 2038 roku. Jest to fundamentalny dokument dla naszej organizacji, który wskazuje nam kierunki rozwoju.
Czesław Warsewicz, prezes zarządu spółki

 

Na efektywności Grupy PKP Cargo wpłynęły prace inwestycyjne prowadzone przez PKP PLK. Wymuszały one objazdy co wpłynęło na znaczący wzrost zużycia energii trakcyjnej. W 2017 r. było to 645 MWh, natomiast w zeszłym 704 MWh. Oznaczało to także większe koszty zużycia energii i paliwa trakcyjnego. Tutaj nastąpił wzrost z 544,8 do 615,1 mln zł. Co istotne praca przewozowa wzrosła w niewielkim stopniu- raptem o 1,2%. Masa przewiezionych towarów wzrosła o 2,3%.
Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych, zaznaczył, że:
– Dobre wyniki PKP CARGO to efekt konsekwentnie realizowanej polityki handlowej w ostatnim okresie. Sukces ten jest potwierdzeniem wzrostu zaufania do Grupy PKP CARGO oraz oznaką dobrej współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi.

Tabor

Grupa zaznacza, że kluczowe procesy budujące wartość PKP CARGO obejmują sprzedaż, przygotowanie i realizację przewozów. W celu wzmocnienia możliwości operacyjnych Grupy, PKP CARGO inwestuje w zakupy nowych lokomotyw i platform intermodalnych.
Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych powiedział, że:
– Poszerzanie naszego potencjału przewozowego ma na celu sprostanie zwiększonym potrzebom przewozowym, a także poprawę efektywności działania poprzez wprowadzenie innowacji i zmian technicznych. Równocześnie jest to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie szeregu inicjatyw organizacyjnych, które poprawiły naszą skuteczność i wydajność operacyjną.
Zauważa się tutaj wzrost nakładów inwestycyjnych z blisko pół miliarda w latach 2016-2017 do 894,1 mln w roku poprzednim. Inwestycje te przełożyły się jednak na wzrost wartości taboru grupy. Szczególnie widoczne to jest w przypadku PKP Cargo gdzie nastąpił wzrost z 3,05 do 3,46 mld złotych. Zaznaczyć jednak należy, że w wyniku testu stwierdzono trwałą utratę wartości taboru o wartości 69 mln zł. Dotyczy to głownie AWT.
W kontekście taboru PKP Cargo wykazuje:

  • zakup trzech lokomotyw Newag Dragon
  • modernizacje 25 lokomotyw
  • zakup 17 wagonów platform serii Sammns
  • 10 używanych węglarek serii EAOS

Nie oznacza to jednak, ze były to najistotniejsze wydatki bowiem te dotyczyły przede wszystkim remontów lokomotyw i wagonów (odpowiednio 160 mln zł i 434 mln zł).

Ryzyko

PKP Cargo zaliczył wzrosty w grupie kruszyw i intermodalu. Spadki natomiast w grupie paliw stałych. W spółce zaznacza się, że wpływ na wyniki miał przede wszystkim utrzymujący się trend spadkowy wydobycia węgla kamiennego (w 2018 r. spadek o średnio -18,0% rok do roku do poziomu 4,5 mln ton), zmniejszenie wydobycia węgla brunatnego o -0,4% r/r do poziomu 39,2 mln ton, dynamiczny wzrost produkcji sektora hutniczego – w 2018 r. wolumen wytworzonej stali surowej zwiększył się o 9,1% r/r do poziomu 5,0 mln ton z 4,6 mln ton w 2017 r., oraz bardzo wysoka dynamika produkcji budowlano-montażowej, która w 2018 r. wzrosła o 8,4% r/r.
W Grupie za najistotniejsze czynniki ryzyka na najbliższe lata uznano:

  • systematyczny spadek udziału węgla kamiennego w polskim miksie energetycznym
  • wzrost znaczenia OZE w produkcji energii elektrycznej
  • wynik trwających procesów restrukturyzacyjnych w zakresie polskiego i czeskiego górnictwa węgla kamiennego
  • utrzymujący się bardzo wysoki popyt na przewozy kruszyw i materiałów budowlanych na fronty budowlane prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych
  • niepewność związaną z realnym wzrostem cen energii (dla branży hutniczej, chemicznej i samej kolei)
  • oczekiwane spowolnienie gospodarcze w Polsce i zagranicą


Grupa narażona jest także na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu stopy procentowej wynikające z kredytów bankowych, umów leasingowych opartych o zmienne stopy procentowe. Odsetki od umów leasingowych naliczane były według stóp referencyjnych powiększonych o marżę finansującego.
Ponadto Grupa narażona jest na ryzyka rynkowe związane z kursami walutowymi oraz stopami procentowymi. Celem procesu zarządzania ryzykiem rynkowym jest ograniczenie niepożądanych wpływów zmian czynników ryzyka rynkowego na przepływy pieniężne oraz wyniki w krótkim i średnim horyzoncie czasowym. Grupa zarządza ryzykami rynkowymi wynikającymi z powyższych czynników w oparciu o wewnętrzne procedury, które określają zasady pomiaru poszczególnych ekspozycji, parametry i horyzont czasowy.

Zatrudnienie

W tym obszarze spółka dalej ma zamiar zwiększać zatrudnienie w najważniejszych zespołach. Obecnie PKP Cargo zatrudnia około 17,3 tys. pracowników z których 96% jest zatrudnionych na umowę o pracę. Od od 1 września 2017 r. i od 1 września 2018 r. w spółce PKP Cargo wdrożono podwyżki. Jednocześnie zatrudnienie wzrosło o 265 osób.

Ochrona środowiska

Z danych udostępnionych w raporcie wynika, że na ochronę środowiska przeznaczono 176 mln złotych. Na ochronę powietrza wydano na przykład 1,494 mln złotych w 2018 roku, a na ochronę wód 937 tys. złotych. Z bardziej kosztochłonnych inwestycji, w 2018 roku rozpoczęto remont i przebudowę istniejącej sieci odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych w punktach utrzymania taboru w Rybniku i Opolu.

RK

Reklama

Avatar
MD