Wywiady

Szczecińska Kolej Metropolitalna: zwiększenie konkurencyjności transportu

O projekcie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozmawialiśmy z dr inż. Krystianem Pietrzakiem, Prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, członkiem zarządu szczecińskiego oddziału SITK RP oraz współautorem koncepcji SKM.

Raport Kolejowy: Jakie Pana zdaniem są najważniejsze założenia i cele projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej?

Krystian Pietrzak: Głównym założeniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest wykorzystanie istniejących linii kolejowych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i utworzenie w oparciu o tę sieć głównej osi transportu publicznego dla całego obszaru w ramach oddziaływania SOM. Projektowana sieć SKM ma zapewnić klientom korzystny czas przejazdu oraz wysoką częstotliwość kursowania pojazdów dostosowaną do ich rzeczywistych potrzeb w zakresie przemieszczania. Co istotne, według założeń przyjętych w trakcie przygotowywania studium wykonalności, sieć SKM ma być w pełni zintegrowana z innymi gałęziami transportu, w tym w szczególności z miejskim transportem zbiorowym. Wzdłuż planowanej sieci SKM zakłada się zatem budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych, wraz z obecnością parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride. Podstawowym celem realizacji projektu SKM jest zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego względem pojazdów indywidualnych, a docelowo zmiana niekorzystnego dla środowiska i otoczenia społecznego wzrostu udziału podróży realizowanych za pomocą środków transportu indywidualnego w ogólnej liczbie podróży. Istotny jest tutaj fakt, że transport kolejowy cechuje się zdecydowanie najmniejszą podatnością na kongestię transportową, a zatem może stanowić doskonałą alternatywę w zakresie przemieszczania się w obszarach zurbanizowanych. Autorzy studium wykonalności przyjęli założenia dotyczące obszaru funkcjonowania SKM. Zgodnie z nimi ma ona funkcjonować w oparciu o już istniejące krajowe linie kolejowe, łącząc Szczecin z Policami, Goleniowem, Stargardem oraz Gryfinem. Linie kolejowe, które zostaną objęte pracami inwestycyjnymi, to: • linia nr 406 na odcinku Szczecin – Police (modernizacja linii kolejowej o długości 23,5 km wraz z budową infrastruktury przesiadkowej), • linia nr 401 na odcinku Szczecin – Goleniów (budowa infrastruktury przesiadkowej), • linia nr 351 na odcinku StargardSzczecin Główny (budowa infrastruktury przesiadkowej), • linia nr 273 na odcinku Gryfino – Szczecin Główny (budowa infrastruktury przesiadkowej).

RK: Co jest największym wyzwaniem dla organizatorów projektu?

KP: Takich wyzwań w ciągu ostatnich kilku lat było i pewnie będzie jeszcze naprawdę wiele. Pierwszym wyzwaniem były działania w kierunku zainteresowania ideą SKM i przekonania szerokiego gremium osób decyzyjnych o jej zaletach i możliwościach w zakresie kreowania pozytywnych zmian w systemie transportowym na obszarze aglomeracji szczecińskiej. To z całą pewnością się udało. Kolejną, niemniej ważną, jest przekonanie mieszkańców regionu do zmiany nawyków komunikacyjnych i wyboru kolei przynajmniej dla realizacji części swoich potrzeb transportowych. W ostatnich kilku miesiącach obserwuję dynamicznie zwiększające się zainteresowanie tematyką wśród samych mieszkańców Szczecina i całego obszaru aglomeracji. Coraz częściej informacje o SKM pojawiają się na łamach lokalnej prasy; a każda „nowinka” w regionalnych portalach internetowych wiąże się z mnóstwem zamieszczonych komentarzy, i co bardzo cieszy, w przeważającej mierze pozytywnych. Początkowo mieszkańcy postrzegali projekt SKM jako mrzonkę, która nie ma szans na wdrożenie, dziś jest zdecydowanie inaczej. Powstał nawet specjalny serwis na temat SKM w jednym z portali społecznościowych; na jego łamach pojawiają się istotne newsy na jej temat zbierane z różnych źródeł. Bardzo miłym aspektem był dla mnie moment, w którym podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych na mojej macierzystej Uczelni, studenci zaczęli wypytywać o szczegóły projektu oraz o jego ramy czasowe. Utwierdziło mnie to jeszcze bardziej w przekonaniu, że zainteresowanie projektem jest coraz większe. Reasumując – moim zdaniem najistotniejsze wyzwanie, przed jakim postawione zostaną wszystkie osoby i organizacje zaangażowane w proces uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wciąż jest jeszcze przed nami. Dotyczy ono z pewnością dbałości o szczegóły i dołożenia wszelkich możliwych starań do tego, aby proces uruchomienia SKM przebiegał bez opóźnień czy zaniedbań. SKM ma być nie tylko kolejnym środkiem transportu dedykowanym obsłudze podróży pasażerskich, lecz przede wszystkim marką dającą szerokie możliwości szybkiej, sprawnej i bezpiecznej podróży. Istotne są przy tym skoordynowane działania wielu instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, organizatorów transportu publicznego i innych w celu maksymalnej integracji SKM z pozostałymi gałęziami transportu. Integracji w rozumieniu zarówno utworzenia jednego, wspólnego biletu, jak też powiązań  pomiędzy poszczególnymi środkami transportu, w tym: integracji czasowej czy organizacyjnej. Ważny jest również umiejętnie prowadzony marketing marki. Obserwuję obecnie bardzo duży entuzjazm wśród mieszkańców; warto jednak pamiętać, że zniechęconego klienta transportu publicznego bardzo trudno ponownie zachęcić do korzystania z usługi przewozowej. Zazwyczaj taki klient wybiera realizacje podróży za pomocą własnego, indywidualnego środka transportu.

Dodaj komentarz