Wywiady

Szczecińska Kolej Metropolitalna: zwiększenie konkurencyjności transportu

O projekcie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozmawialiśmy z dr inż. Krystianem Pietrzakiem, Prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, członkiem zarządu szczecińskiego oddziału SITK RP oraz współautorem koncepcji SKM.

Raport Kolejowy: Jakie Pana zdaniem są najważniejsze założenia i cele projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej?

Krystian Pietrzak: Głównym założeniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest wykorzystanie istniejących linii kolejowych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i utworzenie w oparciu o tę sieć głównej osi transportu publicznego dla całego obszaru w ramach oddziaływania SOM. Projektowana sieć SKM ma zapewnić klientom korzystny czas przejazdu oraz wysoką częstotliwość kursowania pojazdów dostosowaną do ich rzeczywistych potrzeb w zakresie przemieszczania. Co istotne, według założeń przyjętych w trakcie przygotowywania studium wykonalności, sieć SKM ma być w pełni zintegrowana z innymi gałęziami transportu, w tym w szczególności z miejskim transportem zbiorowym. Wzdłuż planowanej sieci SKM zakłada się zatem budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych, wraz z obecnością parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride. Podstawowym celem realizacji projektu SKM jest zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego względem pojazdów indywidualnych, a docelowo zmiana niekorzystnego dla środowiska i otoczenia społecznego wzrostu udziału podróży realizowanych za pomocą środków transportu indywidualnego w ogólnej liczbie podróży. Istotny jest tutaj fakt, że transport kolejowy cechuje się zdecydowanie najmniejszą podatnością na kongestię transportową, a zatem może stanowić doskonałą alternatywę w zakresie przemieszczania się w obszarach zurbanizowanych. Autorzy studium wykonalności przyjęli założenia dotyczące obszaru funkcjonowania SKM. Zgodnie z nimi ma ona funkcjonować w oparciu o już istniejące krajowe linie kolejowe, łącząc Szczecin z Policami, Goleniowem, Stargardem oraz Gryfinem. Linie kolejowe, które zostaną objęte pracami inwestycyjnymi, to: • linia nr 406 na odcinku Szczecin – Police (modernizacja linii kolejowej o długości 23,5 km wraz z budową infrastruktury przesiadkowej), • linia nr 401 na odcinku Szczecin – Goleniów (budowa infrastruktury przesiadkowej), • linia nr 351 na odcinku Stargard – Szczecin Główny (budowa infrastruktury przesiadkowej), • linia nr 273 na odcinku Gryfino – Szczecin Główny (budowa infrastruktury przesiadkowej).