Aktualności Raport z Polski

Trzesienie ziemi w PKP S.A.

W związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży byli już członkowie czteroosobowego zarządu PKP S.A. usłyszeli zarzuty działania na szkodę spółki.

Trzęsienie zaczęło się od działań  Centralnego Biura Antykorupcyjnego,  które zatrzymało pięć osób  w związku z organizacją Światowych  Dni Młodzieży. Zatrzymanymi byli:  dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP,  oficer Biura Ochrony Rządu w stopniu  majora, właściciel warszawskiej  spółki, realizującej kontrakt, prezes  spółki z branży ochrony biznesu oraz  pracownik PKP SA. Zatrzymanie  miało związek z zawartą w maju  2016 roku przez PKP SA umową  o wartości 1,9 mln zł netto. Umowa  dotyczyła profilaktyki zagrożeń  terroryzmem bombowym w ramach  przygotowań do Światowych Dni  Młodzieży.  CBA swoje działania zaczęło już  w 2016 roku. W listopadzie 2016 r.  CBA informowało, że pod nadzorem  Prokuratury Okręgowej w Warszawie  prowadzi śledztwo w sprawie niekorzystnej  dla PKP umowy na ochronę  dworców kolejowych podczas szczytu  NATO i Światowych Dni Młodzieży.  Agenci przeszukali biura PKP SA  w Warszawie i warszawskiej spółki,  którą realizowała kontrakt.

W wyniku  działań operacyjnych zabezpieczono  dokumentację związaną z zawarciem  wątpliwej umowy.  Ostatecznie byłym członkom zarządu  PKP SA, jak poinformowała  warszawska prokuratura okręgowa,  zarzucono nieumyślne wyrządzenie  szkody w mieniu Spółki o wartości  1,9 mln zł, w skutek niedopełnienia  obowiązku należytego dbania  o majątek spółki. W opinii prokuratury  podejrzani nie zweryfikowali  rzeczywistych potrzeb spółki i konieczności  zawarcia umowy, jak  również nie przeprowadzili ani nie  zlecili analizy rynku w powyższym  zakresie. Nie zweryfikowano także  wiarygodności wykonawcy zlecenia,  w tym jego doświadczenia oraz możliwości  realizacji umowy.  Na zaistniałą sytuację bardzo  szybko zareagowało Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa odwołując  członków zarządu z funkcji pełnionych  w zarządzie spółki PKP SA.

Szef resortu Andrzej Adamczyk  wydał także oświadczenie. Wyjaśnił  w nim, że niezwłocznie po otrzymaniu  wiarygodnych informacji, w tym  dokumentów wskazujących na możliwe  nieprawidłowości związane  z zawarciem umowy na ochronę  dworców podczas Światowych Dni  Młodzieży, skierował 5 lipca 2016  r. pisemne zawiadomienie do Centralnego  Biura Antykorupcyjnego.  W zawiadomieniu minister Andrzej  Adamczyk wskazał, że przy zabezpieczeniu  dworców kolejowych: „mogło  dojść do naruszenia prawa, m.in.  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych  poprzez jej niezastosowanie,  a nawet mógł mieć miejsce czyn zabroniony  przeciwko obrotowi gospodarczemu,  pośrednio mogący mieć  wpływ na bezpieczeństwo publiczne”.

W związku z wątpliwościami,  minister infrastruktury i budownictwa  osobiście polecił natychmiastowe  wstrzymanie wypłaty środków z tytułu  umowy między PKP SA a Sensus  Group. W stosunku do osób, którym  Prokuratura Okręgowa w Warszawie  postawiła zarzuty, nadzwyczajne  walne zgromadzenie PKP SA  podjęło decyzję o odwołaniu  z funkcji pełnionych w zarządzie  spółki PKP SA.  Osobne oświadczenia  przesłane do mediów wydali  również Mirosław Pawłowski,  Cecylia Lachor i Marek  Michalski, członkowie ustępującego  zarządu PKP SA, którzy  zaznaczyli, (…) że wszystkie  działania, podejmowane przez  Zarząd PKP SA w powyższym  zakresie,  dokonywane były  z zachowaniem  najwyższej staranności,  zapewniając  bezpieczeństwo  pielgrzymów i podróżnych  w trakcie  wspomnianego  wydarzenia,  zwłaszcza  w kontekście niekwestionowanego  zagrożenia atakami terrorystycznymi.  Podkreślamy, że Zarząd PKP SA  od początku całej sprawy zachował  się profesjonalnie i zgodnie z prawem,  a ustawowym obowiązkiem  PKP SA jest zapewnienie bezpieczeństwa  na dworcach kolejowych.

Od początku współpracowaliśmy  i współpracujemy z prokuraturą  i służbami, celem wyjaśnienia przedmiotowej  sprawy. Dzięki naszym  działaniom Grupa PKP w ostatnim  roku przeprowadziła z sukcesem  wiele istotnych działań m.in: zwiększenie  liczby pasażerów do poziomu  najlepszego od 6 lat, przyspieszenie  inwestycji o wartości ponad 20 miliardów  złotych, skoordynowanie i przeprowadzenie  przewozów ponad 1  mln pasażerów w czasie Światowych  Dni Młodzieży oraz uruchomienie  największego w historii polskich kolei  programu modernizacji 464 dworców  kolejowych. Pragniemy podkreślić,  że będziemy bronić naszego dobrego  imienia i działać na rzecz pełnego  wyjaśnienia tej sprawy.(…)”  Wcześniej odrębne oświadczenie  opublikował czwarty członek zarządu  dr Michał Beim, który napisał, że „(…)  Przedstawione mi w dniu dzisiejszym  zarzuty nieumyślnego wyrządzenia  Spółce szkody uważam za nieuzasadnione  i krzywdzące. Jako Członek  Zarządu już w czerwcu 2016 zleciłem  działania kontrolne w sprawie  podpisanej przez Prezesa i innego  Członka Zarządu umowy ze spółką  Sensus Group dotyczącej zabezpieczenia  pirotechnicznego Światowych  Dni Młodzieży. Przekazane Ministerstwu  przeze mnie w dniu 1 lipca 2016  r. wyniki kontroli stanowiły podstawę  m. in. działań organów ścigania.

Decyzja  prokuratury nie uwzględnia faktu,  iż nieprawidłowości nie dotyczyły  pracy podległych mi pionów, a także  nie uwzględnia ona wewnętrznego  podziału pracy Zarządu PKP SA (…)”.  Po dymisji Prezesa oraz członków  zarządu Grupy PKP nowym prezesem  został Krzysztof Mamiński, dotychczas  kierujący Przewozami Regionalnymi.  Krzysztof Mamiński jest absolwentem  Technikum Elektryczno-Mechanicznego  im. Kasprzaka w Warszawie  Później studiował na Wydziale Zarządzania  i Ekonomiki Przedsiębiorstw  Uniwersytetu Warszawskiego. Jest  absolwentem ekonomii na Wydziale  Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Ukończył  studia podyplomowe: Europejski Model  Zarządzania w Wyższej Szkole  Przedsiębiorczości i Zarządzania  im. L. Koźmińskiego w Warszawie.  Był zatrudniony w Przedsiębiorstwie  Elektromechanicznym w Warszawie  (1976 – 1980).

Pracę dla PKP rozpoczął  w 1980 na stanowisku konserwatora  sprzętu komputerowego  w Ośrodku Informatyki Centralnej  Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych  w Warszawie. Został członkiem  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  Pełnił tam funkcje przewodniczącego  Sekcji Krajowej Kolejarzy i Sekretariatu  Transportowców (1990-1998).  W latach 1998–2002 zasiadał w zarządzie  Polskich Kolei Państwowych,  najpierw jako członek zarządu ds. restrukturyzacji,  a następnie członek  zarządu ds. pracowniczych. Następnie  był prezesem Związku Pracodawców  Kolejowych i spółki zależnej PKP  – KPT-W „Natura Tour”.

W latach  2012–2013 pełnił funkcję pełnomocnika  zarządu ds. dialogu społecznego  w Grupie PKP, a przez następne trzy  lata – prezesa przedsiębiorstwa z Grupy  PKP CS Szkolenie i Doradztwo.  Od 13 kwietnia 2016 był prezesem  zarządu Przewozów Regionalnych  (pełnił jego obowiązki od 18 marca  tego samego roku. 3 marca 2017)  został prezesem PKP.  Wdowiec. Barbara Mamińska, żona  obecnego prezesa PKP, była zaufanym  pracownikiem Lecha Kaczyńskiego,  najpierw w Urzędzie Miasta  Stołecznego Warszawy, a od 2005  w Kancelarii Prezydenta, zginęła 10  kwietnia 2010 w katastrofie lotniczej  w Smoleńsku.

RK

Reklama