Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei w roku 2020 [RAPORT]

Kolejnym obszarem, w którym Prezes UTK kontynuował swoje działania w 2020 r., była migracja do łączności cyfrowej GSM-R z obecnego systemu łączności analogowej prowadzonej w paśmie 150 MHz. Zgodnie z suplementem do Krajowego planu Wdrażania TSI Sterowanie z 2018 r. do końca 2024 r. system GSM-R w Polsce ma osiągnąć pełną funkcjonalność, a migracja z systemu VHF nastąpi w formule „dnia zero”. Do tego czasu zarządca infrastruktury – PKP PLK, a także dostawcy i producenci urządzeń pracują nad prawidłowym wdrożeniem systemu. Prace te są monitorowane przez Prezesa UTK.

Prezes UTK – działania edukacyjne

Prezes UTK realizuje dwa projekty ukierunkowane na edukację, adresowane do różnych odbiorców. Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, stanowi przedsięwzięcie szkoleniowe o ogólnokrajowym zasięgu, którego zasadniczym celem jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego, a także upowszechnianie dobrych praktyk.