global Wydarzenia

CER zwraca się do ministrów transportu UE ws. potrzeb kolei

Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) wystosowała pismo do wszystkich ministrów transportu UE, aby przedstawić priorytetowe potrzeby kolei. List trafić ma do adresatów przed zaplanowanym na 30 marca spotkaniem dot. debaty politycznej, mogącej doprowadzić do przyjęcia przez Radę konkluzji w sprawie kolei.

W przeddzień spotkania – 29 marca – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej, wspólnie z portugalską prezydencją Rady zorganizuje ważne wydarzenie inaugurujące Europejski Rok Kolei. Będzie ono stanowić punkt wyjścia do debaty ministrów transportu UE, która odbędzie się następnego dnia i będzie poświęcona sposobom wspierania rozwoju sektora kolejowego w Europie. Wynikające z niej zalecenia mogą przekształcić się w konkluzje w sprawie kolei, które Rada przyjmie na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2021 r.

W środę 24 marca CER wystosowało pismo podpisane przez przewodniczącego Andreasa Matthä i dyrektora wykonawczego Alberto Mazzolę, w którym nakreśliło priorytetowe potrzeby europejskich kolei.

  • Koleje muszą być w stanie dokonać niezbędnych krótko- i długoterminowych inwestycji, aby zrealizować cele dekarbonizacji określone w Zielonym Ładzie.
  • Należy zapewnić wsparcie UE w czasie kryzysu COVID-19 i po jego zakończeniu, poprzez tymczasową pomoc państwa lub specjalny program, który powinien być dostosowany do sytuacji kolei
  • Projekty kolejowe powinny wpisywać się w projekt naprawczy NextGenEU
  • Sprawiedliwa i przejrzysta polityka cenowa jest najlepszym sposobem na obniżenie emisyjności transportu w Europie.
  • Zwiększenie przepustowości infrastruktury kolejowej i jej cyfryzacja pozostaje warunkiem wstępnym umożliwiającym sektorowi kolejowemu przyciągnięcie większej liczby pasażerów i towarów.
  • Zasadnicze znaczenie ma wspieranie innowacji poprzez cyfryzację operacji i usług kolejowych, takich jak wdrożenie ERTMS czy inteligentne rozwiązania w zakresie sprzedaży biletów.
  • Należy podjąć dalsze wysiłki w celu zwiększenia atrakcyjności kolei pod względem zatrudnienia, zwłaszcza dla kobiet i młodszych pokoleń.

CER dziękuje DG MOVE i prezydencji portugalskiej za zorganizowanie 29 marca imprezy inaugurującej Europejski Rok Kolei, a dzień później życzymy ministrom UE owocnej debaty – mówi Alberto Mazzola. – CER ceni sobie dialog z prezydencją portugalską, jesteśmy przekonani, że entuzjazm, jakim minister Nuno Santos darzy kolej, udzieli się także jego kolegom. Sektor potrzebuje, aby Rada zajęła zdecydowane stanowisko na rzecz kolei i ma nadzieję, że w czerwcu podjęte zostaną ku temu odpowiednie działania.

Dodaj komentarz