Raport z Polski

CSR w Urzędzie Transportu Kolejowego

UTK opublikował kolejny raport w którym zaprezentował działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Szczególnie interesujące wydają się takie obszary jak współpraca z sektorem oraz środowisko.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Oznacza to inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Przypomnijmy, że 28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). Co istotne ISO 26000 nie ma formy certyfikacji. Raczej jest przewodnikiem po zasadach odpowiedzialnego biznesu i zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • stosunki pracy,
 • środowisko,
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe,
 • relacje z konsumentami,
 • zaangażowanie społeczne.

Raport CSR przedstawiony przez Urząd jest podzielony na trzy rozdziały: relacje z podmiotami zewnętrznymi, dobry pracodawca i zaangażowanie społeczne. W pierwszej części opisano statutową działalność UTK oraz najważniejsze inicjatywy i projekty. W drugiej części przedstawiono inicjatywy UTK jako pracodawcy. Natomiast w trzeciej inicjatywy Urzędu w obszarze zaangażowania społecznego.

W kontekście relacji z podmiotami zewnętrznymi najważniejsze dla UTKszkolenia, spotkania, aktualizowana każdego dnia strona internetowa oraz profile UTK w mediach społecznościowych na portalach: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram oraz YouTube. Zaznaczono, że W 2022 r. opublikowano 347 artykułów w dziale „Aktualności” na stronie internetowej oraz 1260 informacji w pozostałych działach Urząd informuje także, że nowe podejście do załatwiania spraw zmienia strukturę wpływów do UTK z tradycyjnej (listowej) na elektroniczną. Wynikiem jest trzyprocentowy spadek liczny korespondencji wpływającej do UTK w stosunku do 2021 r. W 2022 r. widoczny był rosnący udział korespondencji przekazywanej przez ePUAP.

Bez niespodzianek, ale podstawową grupę klientów urzędu stanowią przedstawiciele rynku kolejowego oraz instytucje publiczne. Relacje z nimi dotyczą przede wszystkim wydawania certyfikatów, autoryzacji i świadectw bezpieczeństwa, certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie czy zatwierdzanie dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych. Jednym z obowiązków Prezesa UTK jest również wydawanie decyzji o otwartym dostępie.

W 2022 R. PREZES UTK WYDAŁ 25 DECYZJI DOTYCZĄCYCH OTWARTEGO DOSTĘPU:

 • 18 decyzji przyznających otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych,
 • 1 decyzję uchylającą decyzję w części dotyczącej warunków i zakresu wykorzystania dostępu do linii kolejowych,
 • 1 decyzję umarzającą w całości postępowanie administracyjne,
 • 2 decyzje odmawiające przyznania otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych,
 • 1 decyzję przyznającą ograniczony dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych,
 • 1 decyzję utrzymującą w mocy decyzję odmawiającą przyznania otwartego dostępu,
 • 1 decyzję utrzymującą w mocy decyzję przyznającą ograniczony dostęp.

Urząd stara się zapewnić dostęp do danych kolejowych stąd też liczne publikacje. Raporty są tworzone na bazie sprawozdań sprawozdań od podmiotów rynku. W 2022 r. wpłynęło do UTK 4 025 takich analiz. Ponadto dane prezentowane są w portalu DANE KOLEJOWE. Znajdują się w nim statystyki dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych, punktualności, grup towarowych, transportu intermodalnego, infrastruktury kolejowej, zatrudnienia oraz taboru. Dla podmiotów z branży istotny jest dialog z Urzędem. Ten rozbudowuje narzędzia dialogu pomiędzy urzędem – jako regulatorem, a branżą kolejową. Do komunikacji z podmiotami rynkowymi UTK wykorzystuje wiele narzędzi takich jak konsultacje, spotkania on-line i stacjonarne, konferencje i seminaria, publikacje artykułów i poradników.

Dodaj komentarz