Aktualności Pasażer

Czeski RegioJet będzie woził pasażerów na linii Kraków Główny – Warszawa Wschodnia?

Od grudnia 2020 r. czeski przewoźnik RegioJet a. s planuje uruchomić połączenie na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Wniosek o przyznanie otwartego dostępu na tej trasie wpłynął do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Fot. RegioJet

Czeski przewoźnik planuje uruchomić od grudnia tego roku codziennie dwie pary pociągów na trasie Kraków Główny – Warszawa ZachodniaWarszawa Centralna – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej.

Przed wydaniem decyzji Prezes UTK może zbadać wpływ nowych połączeń na dotychczas funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek podmiotów uprawnionych. Termin zgłoszenia wniosku o badanie wynosi jeden miesiąc.

Aby przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi w Polsce, musi spełnić kilka warunków: posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa część A i B oraz przyznaną decyzję o otwartym dostępie. Unijna licencja i certyfikat bezpieczeństwa część A są ważne na terenie wszystkich krajów członkowskich bez żadnych dodatkowych formalności. Część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania. RegioJet taki certyfikat posiada.

Kolejnym dokumentem potrzebnym zagranicznemu przewoźnikowi do uruchomienia pociągów na danej trasie jest decyzja w sprawie otwartego dostępu na trasie krajowej. Przed wydaniem decyzji regulator może zbadać wpływ nowej proponowanej usługi na równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych.

Badanie dokonywane jest wyłącznie na wniosek podmiotów uprawnionych. W tym przypadku uprawnionym do złożenia wniosku są m.in. przedsiębiorstwo kolejowe,  czy organizator publicznego transportu zbiorowego (będący stronami umowy PSC na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej ). Równowaga ekonomiczna może być zagrożona, jeśli nowa usługa ma znaczący, negatywny wpływ na rentowność usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych lub na koszty netto przyznania tej umowy.

Termin na wniesienie wniosków o badanie równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg od daty wpływu pisma organu regulacyjnego informującego o złożonym przez aplikanta wniosku o przyznanie otwartego dostępu do podmiotów uprawnionych.

W kwietniu tego roku opublikowane zostało powiadomienie o złożeniu przez RegioJet wniosku o otwarty dostęp na trasie Praha hl. n. – Przemyśl Gł. W związku z wprowadzeniem istotnych zmian do rozkładu jazdy oraz zmianą daty rozpoczęcia wykonywania nowej usługi, do Prezesa UTK wpłynął wniosek przewoźnika z żądaniem zmiany przedmiotu postępowania administracyjnego oraz kwalifikacji prawnej, wraz z nowym powiadomieniem.

Źródło: UTK 

Dodaj komentarz