Analizy

Czy szkolnictwo zawodowe idzie w dobrym kierunku?

Ankieta została podzielona na segmenty dotyczące poszczególnych elementów kształcenia. Pytania dotyczyły problemu dostępności kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych, realizacji zajęć w pracowniach oraz dostępu do nich, a także możliwości wykorzystania literatury fachowej w trakcie zajęć. Poruszono również kwestię współpracy pomiędzy szkołami a podmiotami branży kolejowej oraz rozpatrywano proces egzaminowania uczniów.

 1. Kadra pedagogiczna -zwrócono uwagę na:

  – ograniczoną dostępność do osób posiadających kompetencje w zakresie transportu kolejowego oraz kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć w szkołach średnich;
  – problemy w zakresie niskich płac,
  – konieczność łączenia pracy zawodowej z pracą w szkołach,
  – konieczność odrabiania w macierzystych zakładach pracy godzin poświęconych na nauczanie,
  – osiąganie wieku emerytalnego przez dotychczasową kadrę pedagogiczną oraz brak przepisów dotyczących delegowania pracowników do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach. 

 2. Baza dydaktyczna – ważną kwestię stanowi problem z pracowniami szkolnymi (brak dostępności, słabe wyposażenie itd.), słaby dostęp do odpowiednich urządzeń, które powinny się znajdować w pracowniach przygotowanych dla poszczególnych zawodów oraz brak podręczników i wydawnictw branżowych.
 3. Współpraca wewnątrzbranżowa- zwrócono uwagę na brak popularyzacji kształcenia w zawodach technicznych, ze szczególnym odniesieniem do branży kolejowej oraz brak wypracowanego modelu współpracy między szkołami. Inaczej ma się sprawa w przypadku współpracy z podmiotami rynku kolejowego. Tutaj większość respondentów potwierdza takie działania. Najczęściej są one związane z procesem kształcenia, pozyskiwaniem pracowników spółek kolejowych jako nauczycieli przedmiotów lub organizacji zajęć na terenie tychże spółek.
 4. Egzaminy zawodowe- w tym przypadku zwrócono uwagę na niską zdawalność egzaminów zawodowych, w szczególności części praktycznej w najpopularniejszym zawodzie technik transportu kolejowego oraz na występowanie rozbieżności pomiędzy zagadnieniami przedstawianymi podczas zajęć, a treścią zadań egzaminacyjnych, których zdanie wpływa na uzyskanie tytułu technika. Współpraca szkół kolejowych ze spółkami kolejowymi wskazuje również na dysonans pomiędzy umiejętnościami potrzebnymi na rynku pracy, a zawartością dotychczasowej podstawy programowej, sprzed ostatnich zmian. Celem powinno być ujednolicenie przekazu oraz dostosowanie go do treści egzaminów zawodowych.

Działania na rzecz rozwoju kolejowego szkolnictwa zawodowego

 1. Działania systemowe

Na rzecz szkolnictwa zawodowego na kolei podjęto szereg działań, w tym: