Aktualności

Kabina malarsko-suszarnicza dla taboru szynowego

Dynamiczny rozwój jakościowy infrastruktury szynowej, zakupy nowoczesnego taboru, rozbudowa zaplecza, nowych hal serwisowych, inwestycje w wydajny sprzęt obsługowy, zmieniają obraz krajowej bazy naprawczej w sposób skokowy. Efekt ten ma również swoje odzwierciedlenie w dziedzinie nakładania nowych powłok lakierniczych i dekoracyjnych.

Rozwój wymagań technologicznych oraz rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, a przede wszystkim wysoko postawiona poprzeczka warunków komfortowej i bezpiecznej pracy rzutują w sposób zdecydowany na to, w jakich warunkach ma być prowadzone malowanie pojazdów szynowych, lokomotyw, wagonów, członów zespołów trakcyjnych oraz ich części i galanterii. W świetle obowiązującego stanu prawnego w kraju – czynności aplikacyjne materiałów malarskich na powierzchnie pojazdów muszą odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu z wymuszonym systemem wentylacji technologicznej zapewniającym bezpieczne warunki pracy pod kątem wyeliminowania warunków zagrożenia wybuchowego, oraz zapewnić wymagane temperatury pracy niezależnie od temperatury otoczenia za pomocą odpowiedniego poziomu automatyki kontrolnej. Pomieszczenie w którym zamierzamy malować tabor musi zapewniać także odpowiedni poziom oświetlenia, czystości powietrza, oraz być wyposażone w bezpieczne urządzenia podnośnikowe – podesty mobilne 3D, umożliwiające obsłudze dostęp do każdej części malowanego taboru.

Takim urządzeniem jest SPECJALISTYCZNA,
WIELKOGABARYTOWA KABINA MALARSKO – SUSZARNICZA
dla pojazdów szynowych.

Kabina malarsko – suszarnicza jest urządzeniem umożliwiającym w bezpieczny sposób nakładanie nowych, wielowarstwowych powłok malarskich na pojazdach szynowych, w profesjonalny sposób, zarówno dla produkcyjnego, jak i renowacyjnego charakteru pracy.
Głównymi cechami wyróżniającymi takiej kabiny są wymiary jej przestrzeni roboczej, najczęściej jest to szerokość 6 m, wysokość minimum 6 m oraz długość 24-36m. W takiej zamkniętej przestrzeni zapewniona jest wymuszona wentylacja nawiewno – wywiewna, ukierunkowana pionowo (czasami, w specyfice działalności renowacyjnej poziomo) osiągająca wartość prędkości strumienia powietrza powyżej 0,30 m/s, natężenia oświetlenia powyżej 1200 Lux oraz zdolność do uzyskiwania temperatury suszenia na poziomie minimum 60 stopni C.

Nowoczesna kabina malarsko – suszarnicza umożliwia pracę poprzez natrysk pneumatyczny z pistoletu górnokubełkowego lub pompy pneumatycznej, w układzie jedno lub wielowarstwowego natrysku, z ewentualnym przesuszaniem pośrednim, nakładaniem warstw anty-graffiti, malowaniem oznaczeń i elementów reklamowych, aż do całkowitego wysuszenia i wychłodzenia powłoki do stanu umożliwiającego rozpoczęcie prac wykończeniowych i montażowych.
Aby zainstalować kabinę malarsko – suszarniczą należy przeprowadzić konieczną procedurę projektową, której główne elementy są podane poniżej:

Wstępne rozeznanie projektowo – technologiczne:

W celu rozpoczęcia procedur związanych z projektowaniem Kabiny Malarsko – Suszarniczej Inwestor musi wstępnie rozeznać podstawowe założenia instalacyjne, tzn. gdzie urządzenie może zostać posadowione, jak ma działać w ogólnym systemie komunikacyjnym infrastruktury, jakim czynnikiem ma być realizowane ogrzewanie, jakie są obostrzenia środowiskowe związane z emisją wentylacyjną i akustyczną instalacji, a także jak ma funkcjonować pod kątem kadry pracowniczej.

Wykonanie PTT – Projektu Techniczno – Technologicznego

Po wstępnej analizie możliwości należy wykonać Projekt Techniczno – Technologiczny, tzn. dokument dokładnie opisujący konkretne urządzenie, jego typ i model, wszystkie aspekty działania urządzenia, dokładne wyliczenia jego parametrów pod kątem energetycznym, funkcjonalnym, a przede wszystkim ochrony środowiska. Jego wpływ na istniejącą lub tworzoną infrastrukturę pod kątem BHP, zagrożeń pożarowych i wybuchowych, dróg ewakuacyjnych, dróg zaopatrzeniowych itd. Należy sprawdzić kwestię zagrożeń odwrotnych, tzn. czy w najbliższej okolicy nie ma innych czynników działających negatywnie na projektowaną przez nas instalację: np. emiterów działających konfliktowo względem naszej planowanej instalacji, układu komunikacyjnego powodującego rozpylanie mgieł i aerozoli olejowych, zakładów prowadzący prace szlifierskie w zakresie obróbki drewna, bliskich skupisk mocno pylących drzew. Należy też zdać sobie sprawę z faktu, iż Kabiny Malarsko – Suszarnicze posiadają emitery wentylacyjne będące źródłem dyskomfortu zapachowego i hałasu, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców domów i osiedli oczekujących spokoju i czystego powietrza. Można oczywiście stosować materiały niskoemisyjne i mechanizmy ograniczające poziom uciążliwości, ale faktem jest, że całkowite ich wyeliminowanie jest prawie niemożliwe – nie planujmy więc instalacji tam, gdzie może ona kolidować z istniejącym otoczeniem.

Sporządzenie dokumentacji środowiskowej: OPERAT ŚRODOWISKOWY

Planując instalację lakierniczą należy wykonać to w zgodzie z zasadami, przepisami i zdrowym rozsądkiem, skutecznie doprowadzając do uzyskania pozytywnej Decyzji Środowiskowej PRZED wykonaniem instalacji, ponieważ najczęściej instalacja WIELKOGABARYTOWEJ KABINY MALARSKO – SUSZARNICZEJ wymaga także wybudowania obiektu wiaty/obudowy objętej pozwoleniem na budowę. Operat Środowiskowy jest zatem niezbędny dla procesu projektowego. Dobrze już na tym etapie wesprzeć się pozytywną opinią Rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych, która określi wszelkie zagrożenia związane z działalnością, a przede wszystkim zaopiniuje proces technologiczny w porozumieniu z dostawcą urządzeń – to uprości wszystkie kwestie formalne.

Specjalistyczne aspekty funkcjonowania
KABINY MALARSKO – SUSZARNICZEJ

Nowoczesna Kabina Malarsko – Suszarnicza powinna jako niezbędne elementy zawierać w swej kompletacji następujące podzespoły:

  1. Przeciągarkę wagonową – jako zintegrowany system transportowy
  2. System podestów lakierniczych 3D – umożliwiające prowadzenie w sposób komfortowy prac aplikacyjnych wzdłuż elementów
  3. Systemy rekuperacji ciepła technologicznego w postaci wymienników płytowych lub obrotowych, zapewniające odzysk ciepła technologicznego
  4. Oświetlenie liniowe w technologii LED

Tak skonfigurowane urządzenie stanowi wyznacznik poprawnej ekonomiki procesów technologicznych, zwrotu inwestycji pod kątem ekonomicznym i jest gwarancją bezawaryjnej pracy całego systemu działania hali produkcyjnej, zakładu naprawczego lub zajezdni pojazdów szynowych XXI wieku.

RK

Avatar
MD