Aktualności

Kolej PLUS – kolejny krok

Resort Infrastruktury skierował program Kolej Plus do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Kolej Plus to program kolejowy mający na celu uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób bez dostępu do kolei pasażerskiej, towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych.
Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się skierować projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji do konsultacji i opiniowania.
Jak zaznaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk:
– Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Ważny jest jednak także komponent prawny. Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi. Polacy wracają na kolej – to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

 

Resort proponuje zmiany, które wprowadzą mechanizmy prawne, które:

  • uproszczą procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych,
  • stworzą zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. (ma to pozytywnie wpłynąć na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim),
  • umożliwią przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych,
  • umożliwią samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,
  • wyeliminują dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra,
  • wprowadzą możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe,
  • pozwolą na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

RK

MD