Analizy Pasażer

Podróże koleją w III kwartale 2023 roku [RAPORT]

Urząd Transportu Kolejowego opublikował najnowsze wyniki przewozowe w III kwartale roku 2023. Najwięcej pasażerów skorzystało z kolei w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu uplasowało się województwo pomorskie. Od października do grudnia liczba pasażerów była najwyższa spośród wszystkich kwartałów minionego roku – wyniosła 94,5 mln osób.

W III kwartale tego roku z usług kolei skorzystało 94,5 mln pasażerów – o 3,6 mln więcej niż w 2022 r.

Liczba podróżujących koleją wzrosła w zdecydowanej większości województw. Mniejszą liczbę pasażerów odnotowano tylko w województwach mazowieckim (-1,8 mln) oraz świętokrzyskim i zachodniopomorskim (po – 40 tys. osób). Największą dynamikę wzrostu po raz drugi z rzędu można zauważyć w województwie podkarpackim (29,3%), następnie w małopolskim (18%) i lubelskim (10,5%). W dwóch województwach wzrost liczby pasażerów przekroczył 1 mln. Były to województwa pomorskie (1,4 mln) i małopolskie (1,1 mln). Najwięcej podróżnych odprawiono w województwach: mazowieckim (23,2 mln), pomorskim (19,4 mln) i wielkopolskim (8,5 mln). Dla większości województw to najlepszy kwartał po pandemii.

Mazowsze z największą liczbą odprawionych pasażerów

Spośród wszystkich 16 województw Mazowsze charakteryzuje się największym udziałem w liczbie odprawionych pasażerów. W III kwartale 2023 r. prawie ¼ podróżnych w Polsce została odprawiona właśnie w tym województwie (udział 24,5%, spadek o 2,9 punktu procentowego). Drugie z kolei województwo, pomorskie, ma udział na poziomie 20,6%. W tym przypadku wzrósł on o 0,8 punktu procentowego. Udział pozostałych województw nie przekroczył dwucyfrowej liczby. Spadek tego wskaźnika odnotowano w przypadku siedmiu województw.

Wskaźnik wykorzystania kolei liczony jako iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. i liczby mieszkańców kraju według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 2,5. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec naszego kraju w III kwartale korzystał z kolei średnio 2,5 razy. W porównaniu do III kwartału 2022 r. poziom wskaźnika wzrósł o 0,1. W podziale na województwa wskaźnik wzrósł w 13 regionach. Spadki odnotowały województwa: mazowieckie (-0,32), świętokrzyskie (-0,03) i zachodniopomorskie (-0,01). Największy wzrost wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwie pomorskim – o 0,61. W trzech województwach w III kwartale 2023 r. wskaźnik wykorzystania kolei osiągnął poziom powyżej średniej. Były to województwa: pomorskie (8,24), mazowieckie (4,21) i dolnośląskie (3,15).

Liczba pasażerów wzrosła

W porównaniu do II kwartału, w III kwartale tego roku liczba pasażerów wzrosła o 0,9 mln (0,9%). Największy wzrost – z 6,1 mln do 7,1 mln (o 16,8%) – odnotowało województwo małopolskie. Natomiast spadek liczby odprawionych pasażerów dotyczył sześciu województw. Wskaźnik wykorzystania kolei wzrósł w III kwartale 2023 r. w porównaniu do II kwartału 2023 r. o 0,02 (z 2,48 na 2,50), natomiast w podziale na województwa odnotowano wzrost w 10 z nich.

Źródło: UTK

Dodaj komentarz