Aktualności

Polityka IT Grupy PKP i PKP PLK

Podstawowym zadaniem PKP Informatyka jest dostarczanie rozwiązań i usług informatycznych tak dla Spółek Grupy PKP,
jak i zainteresowanych współpracą podmiotów sektora transportu kolejowego. Ugruntowana pozycja na rynku, kompetencje i dążenie do innowacyjności pozwoliły spółce na ustanowienie jasnego modelu współpracy w ramach Grupy PKP.

System współpracy dotyczący obszaru IT w Grupie PKP oparto na porozumieniach podpisanych przez poszczególne spółki. W jego ramach mieściła się wymiana doświadczeń, wypracowanie koncepcji rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, jak również podejmowanie działań standaryzacyjnych koordynowanych przez ówczesne Biuro Teleinformatyki PKP S.A., którego kompetencje w grudniu ubiegłego roku zostały przeniesione do PKP Informatyki. Obecne działania PKP Informatyka w ramach współpracy Spółek Grupy PKP i PKP PLK prowadzone są w obrębie uzgodnionej i procedowanej Polityki IT. W tym obszarze rola spółki dotyka zagadnień standaryzacji technologii oraz budowania kompetencji IT w celu zapewnienia świadczenia usług eksperckich i branżowych wymaganych przez spółki kolejowe. Ponadto do zadań PKP Informatyki należeć będzie budowanie i rozszerzanie kompetencji w obszarach wspólnych, takich jak Wspólne Centrum Przetwarzania Danych (WCPD), Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ISAC), Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, a także wdrażania narzędzi wspierających użytkowników dworców kolejowych, w tym pasażerów kolei.

Obszary współpracy w ramach Polityki IT

Polityka IT determinuje kilka czynników w zakresie współpracy, zarządzania, koordynowania i monitoringu działań oraz ustalania standardów w obszarze informatyki i telekomunikacji jej sygnatariuszy. Za podstawowe obszary współpracy uznaje się:

  • standaryzację technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
  • budowę kompetencji i potencjału wykonawczego w Grupie PKP i PKP PLK;
  • strategię rozwoju produktów – inicjowanie i koordynacja działań związanych z realizacją Strategii IT spółek kolejowych;
  • cyberbezpieczeństwo – koordynację współpracy Spółek Grupy PKP i PKP PLK z instytucjami, urzędami, ministerstwami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz budowę Bezpiecznego Klastra Kolejowego Infrastruktury IT;
  • zapewnienie ciągłości działania systemów infrastruktury teleinformatycznej;
  • realizację działań umożliwiających podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników spółek;
  • certyfikacje ISO.

Strategiczne kierunki rozwoju zgodne z Polityką IT

Uruchomienie projektu inwestycyjnego Nowy System Centralny (zgodny z założeniami Wspólny Bilet), rozwój platformy BILKOM, wdrożenie aplikacji
pasażerskiej, utrzymanierozwój Systemu
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Współpraca w zakresie standaryzacji i rozwoju rozwiązań w obszarze przewozów towarowych, wdrażanie wiodących technologii do obsługi
m.in. elektronicznych listów przewozowych.

Podjęcie działań standaryzacyjnych
w Grupie PKP w obszarze strategii i architektury, technologii, infrastruktury.

Budowa cyberbezpieczeństwa dla sektora
transportu kolejowego, świadczenie usług SOC
w Spółkach Grupy PKP i PKP PLK, Wspólne
Centrum Przetwarzania Danych.

Zapewnienie standardów w obszarze
infrastruktury i komunikacji w warstwie
technologicznej i sprzetowej.

Ostatecznie charakter współpracy Spółek Grupy PKP i PKP PLK w ramach Polityki IT zakłada:

  • integrację działań w celu zapewnienia standardów technologii bez ingerencji w procedury dostaw i strategię produktową poszczególnych Spółek,
  • najwyższy standard usług w celu budowania kompetencji IT Spółek kolejowych, ograniczanie dostaw usług eksperckich i branżowych realizowanych przez podmioty zewnętrze,
  • usprawnienie procesu zarządzania strategicznego w Grupie PKP i umożliwienie zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego.

Wdrożenie nowej Polityki zakłada także ugruntowanie strategicznych kierunków rozwoju obszaru IT w Grupie. Założenie jest takie, aby Spółki Grupy skoncentrowały się na działaniach dedykowanych podmiotom zajmującym się przewozem towarowym i pasażerskim, utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz obszarach wspólnych: standaryzacji rozwiązań technologicznych, cyberbezpieczeństwie oraz infrastrukturze teleinformatycznej.

Założeniami Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK wyznaczają rolę spółki PKP Informatyka polegającą nie tylko na doradztwie technologicznym, ale także na realizacji działań, strategicznych z punktu widzenia rozwoju transportu kolejowego wspieranego poprzez budowę oraz koncentrację celowych systemów informatycznych. Nie bez znaczenia w tych działaniach jest fakt możliwej do uzyskania wartości dodanej z już posiadanych przez spółkę kompetencji, narzędzi oraz doświadczenia w ich wdrażaniu.

Analizując cele, do realizacji których dąży rynek przewozów kolejowych, ukierunkowane na wzrost poziomu oraz jakości oferty, istotną kwestią w ich realizacji jest konieczność centralizacji narzędzi informatycznych zapewniających wysokie standardy w procesie przetwarzania i udostępniania precyzyjnych, a przede wszystkim spójnych danych.

Dodaj komentarz