Aktualności

Polityka IT Grupy PKP i PKP PLK

Podstawowym zadaniem PKP Informatyka jest dostarczanie rozwiązań i usług informatycznych tak dla Spółek Grupy PKP,
jak i zainteresowanych współpracą podmiotów sektora transportu kolejowego. Ugruntowana pozycja na rynku, kompetencje i dążenie do innowacyjności pozwoliły spółce na ustanowienie jasnego modelu współpracy w ramach Grupy PKP.

System współpracy dotyczący obszaru IT w Grupie PKP oparto na porozumieniach podpisanych przez poszczególne spółki. W jego ramach mieściła się wymiana doświadczeń, wypracowanie koncepcji rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, jak również podejmowanie działań standaryzacyjnych koordynowanych przez ówczesne Biuro Teleinformatyki PKP S.A., którego kompetencje w grudniu ubiegłego roku zostały przeniesione do PKP Informatyki. Obecne działania PKP Informatyka w ramach współpracy Spółek Grupy PKP i PKP PLK prowadzone są w obrębie uzgodnionej i procedowanej Polityki IT. W tym obszarze rola spółki dotyka zagadnień standaryzacji technologii oraz budowania kompetencji IT w celu zapewnienia świadczenia usług eksperckich i branżowych wymaganych przez spółki kolejowe. Ponadto do zadań PKP Informatyki należeć będzie budowanie i rozszerzanie kompetencji w obszarach wspólnych, takich jak Wspólne Centrum Przetwarzania Danych (WCPD), Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ISAC), Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, a także wdrażania narzędzi wspierających użytkowników dworców kolejowych, w tym pasażerów kolei.

Obszary współpracy w ramach Polityki IT

Polityka IT determinuje kilka czynników w zakresie współpracy, zarządzania, koordynowania i monitoringu działań oraz ustalania standardów w obszarze informatyki i telekomunikacji jej sygnatariuszy. Za podstawowe obszary współpracy uznaje się:

 • standaryzację technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
 • budowę kompetencji i potencjału wykonawczego w Grupie PKP i PKP PLK;
 • strategię rozwoju produktów – inicjowanie i koordynacja działań związanych z realizacją Strategii IT spółek kolejowych;
 • cyberbezpieczeństwo – koordynację współpracy Spółek Grupy PKP i PKP PLK z instytucjami, urzędami, ministerstwami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz budowę Bezpiecznego Klastra Kolejowego Infrastruktury IT;
 • zapewnienie ciągłości działania systemów infrastruktury teleinformatycznej;
 • realizację działań umożliwiających podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników spółek;
 • certyfikacje ISO.

Strategiczne kierunki rozwoju zgodne z Polityką IT

Uruchomienie projektu inwestycyjnego Nowy System Centralny (zgodny z założeniami Wspólny Bilet), rozwój platformy BILKOM, wdrożenie aplikacji
pasażerskiej, utrzymanie i rozwój Systemu
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Współpraca w zakresie standaryzacji i rozwoju rozwiązań w obszarze przewozów towarowych, wdrażanie wiodących technologii do obsługi
m.in. elektronicznych listów przewozowych.

Podjęcie działań standaryzacyjnych
w Grupie PKP w obszarze strategii i architektury, technologii, infrastruktury.

Budowa cyberbezpieczeństwa dla sektora
transportu kolejowego, świadczenie usług SOC
w Spółkach Grupy PKP i PKP PLK, Wspólne
Centrum Przetwarzania Danych.

Zapewnienie standardów w obszarze
infrastruktury i komunikacji w warstwie
technologicznej i sprzetowej.

Ostatecznie charakter współpracy Spółek Grupy PKP i PKP PLK w ramach Polityki IT zakłada:

 • integrację działań w celu zapewnienia standardów technologii bez ingerencji w procedury dostaw i strategię produktową poszczególnych Spółek,
 • najwyższy standard usług w celu budowania kompetencji IT Spółek kolejowych, ograniczanie dostaw usług eksperckich i branżowych realizowanych przez podmioty zewnętrze,
 • usprawnienie procesu zarządzania strategicznego w Grupie PKP i umożliwienie zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego.

Wdrożenie nowej Polityki zakłada także ugruntowanie strategicznych kierunków rozwoju obszaru IT w Grupie. Założenie jest takie, aby Spółki Grupy skoncentrowały się na działaniach dedykowanych podmiotom zajmującym się przewozem towarowym i pasażerskim, utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz obszarach wspólnych: standaryzacji rozwiązań technologicznych, cyberbezpieczeństwie oraz infrastrukturze teleinformatycznej.

Założeniami Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK wyznaczają rolę spółki PKP Informatyka polegającą nie tylko na doradztwie technologicznym, ale także na realizacji działań, strategicznych z punktu widzenia rozwoju transportu kolejowego wspieranego poprzez budowę oraz koncentrację celowych systemów informatycznych. Nie bez znaczenia w tych działaniach jest fakt możliwej do uzyskania wartości dodanej z już posiadanych przez spółkę kompetencji, narzędzi oraz doświadczenia w ich wdrażaniu.

Analizując cele, do realizacji których dąży rynek przewozów kolejowych, ukierunkowane na wzrost poziomu oraz jakości oferty, istotną kwestią w ich realizacji jest konieczność centralizacji narzędzi informatycznych zapewniających wysokie standardy w procesie przetwarzania i udostępniania precyzyjnych, a przede wszystkim spójnych danych.

Jednym z przykładów systemowego podejścia w tym obszarze jest budowa Komputerowego (Krajowego) Systemu Informacji i Rezerwacji w Transporcie Kolejowym – KSIRTK.

Pod tą długą nazwą kryje się rozbudowany, zintegrowany system informatyczny gromadzący dane o pasażerskich połączeniach kolejowych oferowanych przez przewoźników, w tym między innymi informacje o rozkładach jazdy, dostępności miejsc, opłatach i warunkach specjalnych, dostępności pociągów dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. System zapewnia informacje potrzebne przed podróżą pociągiem, umożliwia wykonanie rezerwacji oraz sprzedaż
i wystawienie biletów.

Budowa kompleksowego rozwiązania KSIRTK, spełniającego wymagania rozporządzenia (WE) 1371/2007, jak również wymagania w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei, wymaga pozyskania szeregu danych – zarówno od zarządcy infrastruktury, jak i przewoźników. Dlatego tak istotnym jest, aby na rynku funkcjonował jeden podmiot posiadający kompetencje do ich zbierania, przetwarzania i udostępniania.

Podobne rozwiązanie umożliwiło wdrożenie przez PKP Informatyka oferty Wspólny Bilet, stąd też racjonalnym wydaje się być, aby w przypadku Systemu Informacji i Rezerwacji skorzystać z już istniejących rozwiązań oraz wskazać jednego operatora, tak Wspólnego Biletu jak i KSIRTK.

Zalety jednego systemu

Rozwiązanie, w postaci jednego punktu przetwarzania oraz dostępu do informacji i danych sprzedażowych z pewnością skutkować będzie poprawą standardów oraz wzrostem jakości obsługi klienta. Najistotniejsze z nich, z punktu widzenia pasażera kolei to przede wszystkim:

 • możliwość obsługi posprzedażowej niezależnie od kanału zakupu biletu,
 • dostarczanie informacji o podróży w czasie rzeczywistym,
 • możliwość zmiany parametrów podróży w trakcie, niezależnie od kanału zakupu biletu,
 • prezentowanie planu podróży pod kątem najtańszej, najszybszej, z najmniejszą liczbą przesiadek uwzględniające również dynamiczne kreowanie cen oraz informacje o opóźnieniach,
 • jednolity sposób obsługi niezależnie od przewoźnika – brak konieczności znajomości branży kolejowej,
 • jedno miejsce generowania i dostępu do informacji o sprzedanych biletach we wszystkich kanałach sprzedaży,
 • szybsze, wzajemne rozliczenia pomiędzy przewoźnikami,
 • integracja taryf, zniżek, wspólna wymiana informacji,
 • bezpieczeństwo oraz niezawodność gwarantowane przez dziedzinowego dostawcę systemu IT.

Nie bez znaczenia jest także fakt, iż rozwiązania, jakimi już dziś dysponuje PKP Informatyka (w kontekście rozporządzenia NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) spełniają szereg poniżej opisanych oczekiwań w kontekście wyzwań związanych z informacjami dostarczanymi przed podróżą:

 • rozkład jazdy i warunki odbycia najszybszej podróży,
 • możliwość i warunki przewozu rowerów,
 • usługi dostępne w pociągu,
 • informacje o zdarzeniach mogących przerwać lub opóźnić połączenia,
 • procedura odbioru zagubionego bagażu,
 • procedury wnoszenia skarg.

Zakładając szereg już istniejących rozwiązań, którymi dysponuje PKP Informatyka, a także rolę spółki w zakresie informatyzacji kolei, oczywistym wydaje się być dążenie, aby to właśnie temu podmiotowi
tą odpowiedzialność powierzyć.