Aktualności

Polityka IT Grupy PKP i PKP PLK

Podstawowym zadaniem PKP Informatyka jest dostarczanie rozwiązań i usług informatycznych tak dla Spółek Grupy PKP, jak i zainteresowanych współpracą podmiotów sektora transportu kolejowego. Ugruntowana pozycja na rynku, kompetencje i dążenie do innowacyjności pozwoliły spółce na ustanowienie jasnego modelu współpracy w ramach Grupy PKP. System współpracy dotyczący obszaru IT w Grupie PKP oparto na porozumieniach podpisanych przez poszczególne spółki. W jego ramach mieściła się wymiana doświadczeń, wypracowanie koncepcji rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, jak również podejmowanie działań standaryzacyjnych koordynowanych przez ówczesne Biuro Teleinformatyki PKP S.A., którego kompetencje w grudniu ubiegłego roku zostały przeniesione do PKP Informatyki. Obecne działania PKP Informatyka w ramach współpracy Spółek Grupy PKPPKP PLK prowadzone są w obrębie uzgodnionej i procedowanej Polityki IT. W tym obszarze rola spółki dotyka zagadnień standaryzacji technologii oraz budowania kompetencji IT w celu zapewnienia świadczenia usług eksperckich i branżowych wymaganych przez spółki kolejowe. Ponadto do zadań PKP Informatyki należeć będzie budowanie i rozszerzanie kompetencji w obszarach wspólnych, takich jak Wspólne Centrum Przetwarzania Danych (WCPD), Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ISAC), Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, a także wdrażania narzędzi wspierających użytkowników dworców kolejowych, w tym pasażerów kolei. Obszary współpracy w ramach Polityki IT Polityka IT determinuje kilka czynników w zakresie współpracy, zarządzania, koordynowania i monitoringu działań oraz ustalania standardów w obszarze informatyki i telekomunikacji jej sygnatariuszy. Za podstawowe obszary współpracy uznaje się:
  • standaryzację technologii informatycznych i telekomunikacyjnych;
  • budowę kompetencji i potencjału wykonawczego w Grupie PKPPKP PLK;
  • strategię rozwoju produktów – inicjowanie i koordynacja działań związanych z realizacją Strategii IT spółek kolejowych;
  • cyberbezpieczeństwo – koordynację współpracy Spółek Grupy PKPPKP PLK z instytucjami, urzędami, ministerstwami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz budowę Bezpiecznego Klastra Kolejowego Infrastruktury IT;
  • zapewnienie ciągłości działania systemów infrastruktury teleinformatycznej;
  • realizację działań umożliwiających podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników spółek;
  • certyfikacje ISO.
Strategiczne kierunki rozwoju zgodne z Polityką IT