Raport z Polski Wydarzenia

Bezpieczeństwo na kolei w 2021 roku

Urząd Transportu Kolejowego przekazał dane odnośnie stanu bezpieczeństwa za rok ubiegły. Miernik wypadków na sieci kolejowej wyniósł 1,97.

Fot. PKP Intercity
Fot. PKP Intercity

W 2021 roku odnotowano w sumie do 511 wypadków, co jest drugim najniższym wynikiem w dotychczasowych statystykach. Ogólna liczba wypadków, włączając w to bocznice kolejowe, wyniosła 662 zdarzenia, co stanowi wzrost o 28,3% w stosunku do 2020 roku oraz o 3,1% w stosunku do 2019 roku.

Zdarzenia na przejazdach kolejowych

Najliczniejszymi rodzajami wypadków na sieci kolejowej w 2021 roku były zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych. Było ich 216, zatem o 47 więcej niż rok wcześniej i o 17 więcej, niż w roku 2019. Drugim najczęściej występującym rodzajem wypadków były te z udziałem osób. Tych było 144, czyli o 8 więcej niż rok wcześniej, ale o 17 mniej, niż w 2019. Na trzecim miejscu znalazły się wykolejenia, których było 106. Liczba tych wypadków wzrosła w ubiegłym roku najbardziej dynamicznie spośród wszystkich – o 42, ale w porównaniu z rokiem 2019 to wzrost jedynie o 1 incydent.

Jak wynika ze statystyk ok. trzy czwarte niebezpiecznych zdarzeń kolejowych wynika z działalności osób trzecich (np. wtargnięcie pod nadjeżdżający pociąg). W 2021 roku było to 370 zajść, co stanowi 72,4% wszystkich wypadków. Zdarzenia te przyniosły śmierć w sumie 149 osób, a 44 zostały ranne.

W minionym roku wzrosła liczba wypadków na bocznicach kolejowych. Najczęściej występowały wykolejenia i kolizje pojazdów kolejowych, które stanowiły łącznie 87,4% wszystkich wypadków. Wynika to ze specyfiki tych miejsc, gdzie głównie prowadzone są zestawienia składów, a stan infrastruktury często odbiega od tego na sieci kolejowej.

Ubiegły rok był pierwszym, w którym w pełni obowiązywały w Polsce przepisy IV pakietu kolejowego.

– We wdrożeniu nowych przepisów niewątpliwie pomaga zrozumienie przyczyn stojących za ich wprowadzeniem. W tym kontekście istotną rolę odgrywa „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”. Dokument ten jest przygotowywany co roku i kompleksowo opisuje stan bezpieczeństwa kolejowego przez pryzmat statystyk dotyczących wypadków i incydentów. Pozwala to identyfikować problemy, z jakimi boryka się rynek i sugerować ich rozwiązania, obejmujące również zmiany legislacyjne. Jest to także forma prezentacji informacji o działalności Prezesa UTK” – we wstępie do sprawozdania napisał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Rok 2021 był też pierwszym, w którym przez całe 12 miesięcy obowiązywały przepisy dotyczące raportowania zdarzeń na kolejach wąskotorowych. W 2021 roku zgłoszono 8 takowych, z czego 5 miało miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych.

Opublikowane sprawozdanie przedstawia kompleksowy obraz bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce w 2021 roku. Do jego opracowania wykorzystane zostały dane o poważnych wypadkach, wypadkach i incydentach zgromadzone przez Prezesa UTK. Ich analiza pozwoliła zidentyfikować obszary wymagające dalszych działań, aby utrzymywać i stale podnosić poziom bezpieczeństwa sektora kolejowego.

Dodaj komentarz