Wydarzenia

Polska Izba Kolei z nowymi władzami

Fot. Michał Ciechowski

8 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W obradach, którym przewodniczył Adam Nowak, wzięli udział delegaci reprezentujący podmioty gospodarcze zrzeszone w samorządzie branży kolejowej. Zgodnie z przegłosowanymi zmianami w statucie nowym przewodniczącym na czteroletnią kadencję został Sławomir Jankowski. 

Dyrektor Generalny Izby Adam Musiał dokonał sprawozdania merytorycznego za lata 2017-2019. W ciągu trzech ostatnich lat liczba członków Izby wzrosła do 267, zostało zorganizowane 26 konferencji dla 4901 zaproszonych gości, nakład wydawnictwa Izby – Raportu Kolejowego sięgnął 128000 egzemplarzy. Miały miejsce szkolenia specjalistyczne, odbywały się wystawy branżowe, prowadzono przedsięwzięcia o charakterze społecznym – w okresie sprawozdawczym Izba prowadziła 67 przedsięwzięć, a o ich efekcie świadczy wzrost wszystkich wskaźników działalności organizacji.

Po wystąpieniu dyrektora generalnego i sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, organom statutowym Izby zostało jednogłośnie przyznane absolutorium. 

Adam Musiał przedstawił plany działalności na kolejne lata, wśród których znalazły się m.in. polepszenie komunikacji pomiędzy członkami, rozwój nowoczesnych mediów internetowych, umocnienie pozycji na rynku i dalsza konsolidacja środowiska zawiązanego z samorządem.