Analizy Raport z Polski Wydarzenia

Polska kolej bezpieczniejsza. UTK przedstawia raport

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotował i przesłał do Agencji Krajowej Unii Europejskiej „Raport w sprawie bezpieczeństwa”. Dokument opisuje stan bezpieczeństwa kolei, ważne zmiany w prawodawstwie krajowym, stan certyfikacji i autoryzacji, doświadczenia związane z nadzorowaniem zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych oraz odstępstwa od obowiązku certyfikacji ECM.

Polska kolej bezpieczniejsza. UTK przedstawia raport

Jak przedstawia się bezpieczeństwo na polskiej kolei? W roku 2020 nastąpił spadek liczby znaczących wypadków na kolei o 15,3 proc. – do 179, czyli o 35 mniej niż rok wcześniej.

Niższa jest także ogólna liczba wypadków na polskiej sieci kolejowej, których odnotowano 406, tj. o 119 mniej niż w 2019 r. (spadek o 22,7 proc.). Zmniejszyła się także liczba ofiar śmiertelnych – ze 160 do 148 (spadek o 7,5 proc.) oraz osób ciężko rannych – z 48 do 44 (mniej o 8,3 proc.).

Ogólny poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce w 2020 r. należy ocenić pozytywnie. Najlepiej obrazujący to wskaźnik poziomu ryzyka obliczony dla całości społeczeństwa, który  spadł w 2020 r. o 0,7 p.p. do 40,1 proc., co  oznacza poprawę poziomu bezpieczeństwa. Analizując wskaźniki dla poszczególnych grup osób można zauważyć, że poprawie uległy także wskaźniki poziomu ryzyka dla pasażerów (dla CST 1.1 o 1 p.p. i CST 2 o 0,7 p.p.) oraz użytkowników przejazdów – o 15 p.p. Szczególnie pozytywnie należy ocenić zmianę ostatniego wskaźnika, gdyż wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią aż 41,6 proc. wszystkich wypadków w systemie kolejowym w Polsce.

Jednym z celów publikacji corocznego raportu w sprawie bezpieczeństwa jest zapewnienie spójnego i porównywalnego zestawu danych o bezpieczeństwie kolei w Unii Europejskiej. Regulacje unijne określają szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu gromadzenia tych danych. W raporcie uwzględnia się zdarzenia klasyfikowane jako znaczące wypadki, do których należą wypadki z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego będącego w ruchu:

  • z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną lub
  • powodujące znaczne szkody w taborze, torach kolejowych, instalacjach lub środowisku, tj. szkodę o wartości co najmniej 150 tysięcy euro, lub
  • powodujące znaczne zakłócenie ruchu, tj. wstrzymanie ruchu kolejowego na głównej linii kolejowej przez co najmniej 6 godzin.

Statystyka dotycząca znaczących wypadków jest wykorzystywana do oceny poziomu bezpieczeństwa realizowanej za pomocą tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Znaczących wypadków jest średniorocznie o około połowę mniej niż wypadków, co powoduje, że dane prezentowane w Raporcie mogą odbiegać od informacji w corocznym „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.

Od 28 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego wdrożone zostały przepisy dyrektywy 2016/798. W związku ze zmianami opublikowany raport jest ostatnim sporządzanym na podstawie przepisów sprzed wdrożenia dyrektywy.

Niezależnie od stosowanych przepisów ustawy, raport uwzględnia najnowsze wytyczne opublikowane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Na torach bezpieczniej niż rok temu. UTK prezentuje statystyki

Dodaj komentarz