Analizy

Poprawiamy efektywność – dane finansowe Grupy PKP CARGO po trzech kwartałach 2019 roku

Grupa PKP CARGO po trzech kwartałach 2019 roku zanotowała przychody operacyjne na poziomie 3,67 mld zł. Wynik EBITDA (po skorygowaniu wpływu MSSF 16) pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie i wynosi 616 mln zł.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,67 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza zmniejszenie przychodów o 4,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 roku (3,84 mld zł). Warto jednak zauważyć, iż osiągnięte przychody są bliskie rekordowym poziomom pomimo spadku przewiezionej masy. Średnia przychodów Grupy w latach 2013-2019 plasuje się na poziomie 3,45 mld zł. Wynik EBITDA po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 713 mln zł i wzrósł r/r o 1,8 proc. (z 701 mln zł). Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 616 mln zł.
Wskaźnik EBIT po trzech kwartałach 2019 roku (z uwzględnieniem wpływu standardu MSSF 16) wyniósł 170 mln zł (-38,2 proc.). Wynik netto Grupy PKP CARGO pozostaje powyżej wieloletniej średniej – wynosi 99 mln zł (przy średniej w latach 2013-2019 wynoszącej 85 mln zł).


Koszty operacyjne Grupy spadły o 2,1 proc., z 3,56 mld zł w 2018 roku do 3,49 mld zł w 2019, przy czym redukcja kosztów nastąpiła głównie w obszarze kosztów zmiennych. Przychody jednostkowe, czyli przychód w relacji do pracy przewozowej (tkm), wzrosły o 9,2 proc. r/r, a koszty jednostkowe o 11,7 proc.
– Na wyniki Grupy PKP CARGO w 2019 roku decydujący wpływ ma sytuacja całego sektora kolejowych przewozów towarowych, która charakteryzuje się mniejszymi przewozami niż w 2018 roku, wynikającymi głównie ze spadku zapotrzebowania na przewożenie towarów masowych, przede wszystkim kruszyw i rud metali – wyjaśnia Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Poprawiamy za to efektywność i w rezultacie nasze główne wskaźniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku są wyższe niż średnia z tego samego okresu w latach 2013-2018: przychody o ok. 250 mln zł, EBITDA o 119 mln zł, a zysk netto o 16,5 mln zł – podkreśla prezes Warsewicz.

Rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotowuje nadal niższe przewozy r/r. Natomiast wolumen towarów przewiezionych przez Grupę PKP CARGO jest bliski średnim wartościom osiąganym w ostatnich latach. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku Grupa przewiozła 82,2 mln ton towarów (-9,3 proc. r/r). Warto zauważyć, iż wzrost nastąpił w sektorze przewozów intermodalnych, które stanowią już blisko 9 proc. całej masy przewiezionej przez pociągi Grupy oraz aż 15 proc. pracy przewozowej zrealizowanej w tym okresie. Wzrosty w tym segmencie wynikają głównie z większego udziału przewozów w kontenerach towarów dotychczas głównie przewożonych w sposób konwencjonalny oraz z realizacji przewozów pomiędzy portami morskimi a terminalami w głębi kraju. Wpływ na sytuację w segmencie intermodalnym ma także wzrost transportu towarów realizowany przez PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (d. AWT), a wynikający z realizacji nowych przewozów m.in. z Niemiec do Czech i z Polski do Słowenii.
Warto również zauważyć, iż PKP CARGO INTERNATIONAL sukcesywnie poprawia swoje wyniki finansowe. EBITDA w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 85 mln zł, EBIT – 13 mln zł, a wynik netto – 7 mln zł.

Dodaj komentarz