Raport z Polski Wydarzenia

Prezes UTK z nowymi narzędziami nadzoru

Pisemne ostrzeżenie, wezwanie do przyjęcia niezbędnych środków naprawczych, tymczasowe środki bezpieczeństwa – to nowe narzędzia, którymi może posługiwać się Prezes UTK w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego.

W ramach transpozycji dyrektywy 2016/797 o interoperacyjności oraz dyrektywy 2016/798 o bezpieczeństwie kolei, 28 lipca 2021 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. Obejmują m.in. nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych. Poszerzają one wachlarz środków, którymi dysponuje Prezes UTK wykonując powierzone mu zadania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego.

PISEMNE OSTRZEŻENIE

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa Prezes UTK może wystosować do podmiotu kolejowego pisemne ostrzeżenie (art. 14aa ust. 1).

Ustawa wprowadza przy tym szeroki katalog przedsiębiorstw, do których takie ostrzeżenia mogą być kierowane. Są nimi: przewoźnik kolejowy, zarządca, użytkownik bocznicy kolejowej, przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze, producent albo jego upoważniony przedstawiciel, jednostka notyfikowana, podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, wykonawca modernizacji, importer, inwestor lub dysponent.

Pisemne ostrzeżenie zawierać będzie:

  • opis oraz charakter naruszenia,
  • wskazanie przepisu, który został naruszony
  • termin na udzielenie odpowiedzi o działaniach podjętych lub planowanych do podjęcia w celu usunięcia stwierdzonego naruszenia, wraz z ich harmonogramem.

Podmiot, do którego zostanie wystosowane pisemne ostrzeżenie będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi o działaniach podjętych lub planowanych do podjęcia w celu usunięcia stwierdzonego naruszenia (wraz z ich harmonogramem) we wskazanym przez Prezesa UTK terminie. Brak reakcji na pisemne ostrzeżenie będzie obligował Prezesa UTK do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej (art. 66 ust. 1 pkt 10).

NIEZBĘDNE ŚRODKI NAPRAWCZE

W przypadku gdy przewoźnik kolejowy uzyska wiedzę, że użytkowany przez niego pojazd kolejowy nie spełnia jednego z mających zastosowanie zasadniczych wymagań systemu kolei, przyjmuje niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności pojazdu z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei. Wówczas przewoźnik kolejowy ma obowiązek poinformowania o przyjętych środkach naprawczych Agencję Kolejową Unii Europejskiej oraz Prezesa UTK nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich przyjęcia (art. 23fa ust.1.).

W przypadku, gdy Prezes UTK w wyniku przeprowadzonych działań nadzorczych lub z innych źródeł uzyska wiedzę że pojazd kolejowy lub typ pojazdu nie spełnia jednego z mających zastosowanie zasadniczych wymagań systemu kolei, niezwłocznie wzywa przewoźnika kolejowego eksploatującego taki pojazd lub typ pojazdu do przyjęcia niezbędnych środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei. O zaistnieniu takiej sytuacji Prezes UTK niezwłocznie informuje Agencję i inne krajowe organy do spraw bezpieczeństwa pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz