Analizy

Przegląd technologii C-V2X i DSRC oraz konsekwencje biznesowe związane z wdrożeniami systemów zarządzania pojazdami autonomicznymi

Rozwój motoryzacji związany jest poszukiwaniem rozwiązań ułatwiających prowadzenie pojazdów, zapewniających bezpieczeństwo, eliminujących zagrożenia. Wprowadzanie coraz nowszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań wynika z potrzeb klientów, ale także z innowacji wprowadzanych na rynku transportowym. Nie bez znaczenia są też decyzje podejmowane przez rządy czy organizacje międzynarodowe. Otwartą kwestią jest geneza takich zmian, oraz czy ich determinantem jest potrzeba klienta lub poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez producenta, wymagania prawne, i in. Pewnym jest natomiast, że z technologiami umożliwiającymi funkcjonowanie pojazdów drogowych w trybie autonomicznym wiąże się szereg konsekwencji biznesowych.

Niniejszy artykuł ma na celu analizę skutków biznesowych wynikających z wdrożenia technologii pojazdów autonomicznych. Zarysowuje on także dwie wiodące technologie ICT, które umożliwiają masowe wykorzystanie samochodów autonomicznych. 

Na podstawie dojrzałych rozwiązań i technologii znanych do roku 2019 można założyć, że rynek związany z transportem realizowanym przy wykorzystaniu drogowych pojazdów autonomicznych będzie się zmieniał zarówno w konkretnych branżach związanych z motoryzacją, jak produkcja (oraz wolumen produkcji) i serwis, ale także w innych, związanych jedynie z motoryzacją pośrednio, jak np. ubezpieczenia, ochrona zdrowia, produkcja paliw i energii, i in. Wybrane branże zostaną poddane analizie, a wyniki zostaną przedstawione w formie ilościowej (adekwatnie do dostępnych danych). Zostanie także przeprowadzona analiza jakościowa polegająca na próbie przedstawienia skutków oddziaływania pojazdów autonomicznych na wybrane branże rynku.