Raport z Polski Wydarzenia

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Fot. Jacek Halicki / CC

Wzmocnienie uprawnień prezesa UTK oraz zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi – to tylko część z kilku zmian, które zawarte zostały w przyjętym dziś przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

Proponowane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawa unijnego. Po nowelizacji kolej stać się ma bardziej konkurencyjna, a krajowy rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty na przewoźników z innych państw Unii Europejskiej.

O jakich zmianach mówimy?

Wzmocniono niezależność i bezstronność zarządcy infrastruktury kolejowej (chodzi np. o PKP Polskie Linie Kolejowe SA).

Zaproponowano m.in.:

  • ograniczenie możliwości wywierania wpływu na zarządcę infrastruktury  przez innych uczestników rynku kolejowego, w szczególności przez przewoźników kolejowych (np. Intercity, Cargo) lub podmioty sprawujące kontrolę nad tymi przewoźnikami;
  • zakaz łączenia określonych funkcji lub zajmowania stanowisk  jednocześnie u zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego;
  • ograniczenie możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom.

Zapewniono przejrzystość przepływów finansowych i rozliczeń między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi.

Zaproponowano m.in.:

  • zakaz wzajemnego udzielania pożyczek między zarządcą a przewoźnikiem kolejowym;
  • obowiązek prowadzenia przez zarządcę szczegółowej dokumentacji dotyczącej współpracy handlowej i powiązań kapitałowych z innymi podmiotami wchodzącymi w skład tego przedsiębiorstwa.

Poprawiono efektywność i przejrzystość udostępniania infrastruktury.