Raport z Polski

Stanowisko Prezesa UTK dot. składu komisji kolejowych

W uzasadnionej sytuacji możliwe jest zastąpienie dotychczasowego członka komisji lub przewodniczącego komisji, nieobecnego na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych. Jednak o takiej zmianie należy zawiadomić członków komisji kolejowej, Prezesa UTK oraz Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.