Przewozy towarowe

UTK i grupa PKP S.A. opracują “Program Rozwoju Bocznic Kolejowych”

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz przedstawiciele Zarządu PKP S.A. podpisali porozumienie o współpracy przy opracowaniu „Programu Rozwoju Bocznic Kolejowych”. Sygnowanie odbyło się poprzez wymianę dokumentów.

Liczba bocznic w Polsce spada od lat. Związane jest to ze zmianami gospodarczymi, jakie zachodzą w kraju od trzech dekad. Pomimo wielu prowadzonych modernizacji, istnieje ryzyko, że niedostateczna i nierównomiernie rozmieszczona liczba obiektów towarowej infrastruktury punktowej uniemożliwi efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego.

Podpisane porozumienie jest kontynuacją wspólnych działań Urzędu i grupy PKP na rzecz rozwoju bocznic. Współpraca ma na celu wymianę informacji oraz doświadczeń na temat funkcjonowania bocznic kolejowych w Polsce w celu zdiagnozowania zagrożeń oraz wskazania szans rozwoju. W ramach Programu opracowane zostaną wytyczne do podejmowania działań wspierających budowę, rozwój i funkcjonowanie bocznic.

Inicjatywa i wypracowanie rozwiązań zawartych w opracowaniu ma uzupełnić działania wynikające z rządowych programów realizowanych na rzecz rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce.

– Działania te umożliwią optymalne wykorzystanie potencjału modernizowanych linii kolejowych, a poprzez stworzenie sieci obiektów infrastruktury punktowej, jakimi są bocznice, zwiększona zostanie dostępność usług towarowego transportu kolejowego – czytamy w komunikacie Prezesa UTK.

 

Dostęp do tych usług powinien dotyczyć zarówno mniejszych miejscowości, wspierając przez to ich szanse rozwojowe, jak i lokalizacji w parkach przemysłowych, w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

– Niejednokrotnie działające tam przedsiębiorstwa nie mają obecnie możliwości wykorzystania przewozów kolejowych we własnych łańcuchach dostaw – zaznacza Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra.

 

Program Rozwoju Bocznic Kolejowych będzie komplementarny z programami: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku”,  „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”. Wpisuje się również w „Strategię rozwoju transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” oraz  „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”.

Program Rozwoju Bocznic Kolejowych będzie skierowany do wszystkich uczestników rynku kolejowego. Wskazywać ma obszary zmian w aspektach prawnym, finansowym, technicznym i organizacyjnym.

Dodaj komentarz