Wydarzenia

Fundusz Własności Pracowniczej PKP. Co należy wiedzieć?

Fundusz Własności Pracowniczej PKP. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa zwraca się do wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności do byłych pracowników PKP, emerytów i rencistów będących wcześniej pracownikami PKP a także rodzin ww. osób oraz potencjalnych spadkobierców ww. osób o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem.

Jeżeli jesteś osobą, która w dniu 1 stycznia 2001 roku, będącym dniem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”:

  • była pracownikiem PKP;
  • przepracowała w PKP co najmniej 10 lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ,;
  • po okresie zatrudnienia w PKP co najmniej 10 lat, została przejęta przez innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy;
  • przepracowała łącznie co najmniej 10 lat w PKP lub w podmiocie gospodarczym utworzonym lub współutworzonym przez PKP, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2001r. wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw albo zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 231 Kodeksu pracy,;

bądź jesteś osobą posiadającą prawo do dziedziczenia po wyżej wymienionych,