Wydarzenia

Fundusz Własności Pracowniczej PKP. Co należy wiedzieć?

Fundusz Własności Pracowniczej PKP. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa zwraca się do wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności do byłych pracowników PKP, emerytów i rencistów będących wcześniej pracownikami PKP a także rodzin ww. osób oraz potencjalnych spadkobierców ww. osób o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem.

Jeżeli jesteś osobą, która w dniu 1 stycznia 2001 roku, będącym dniem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”:

  • była pracownikiem PKP;
  • przepracowała w PKP co najmniej 10 lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ,;
  • po okresie zatrudnienia w PKP co najmniej 10 lat, została przejęta przez innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy;
  • przepracowała łącznie co najmniej 10 lat w PKP lub w podmiocie gospodarczym utworzonym lub współutworzonym przez PKP, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2001r. wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw albo zostały przejęte przez innych pracodawców w trybie art. 231 Kodeksu pracy,;

bądź jesteś osobą posiadającą prawo do dziedziczenia po wyżej wymienionych,

PRZYPOMINAMY, że na mocy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Ustawa o PKP) oraz ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, utworzony został Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz), a wyżej wymienionym osobom, które potwierdziły chęć uczestnictwa w Funduszu, przydzielone zostały jednostki uczestnictwa (JU).

UCZESTNICY FUNDUSZU

Uczestnikami Funduszu są osoby, spełniające warunki określone w Ustawie o PKP oraz spadkobiercy tych osób. Liczba przyznanych jednostek zależała od stażu pracy na kolei. Najwięcej, po 14 jednostek, otrzymały osoby, które przepracowały w PKP ponad 25 lat.

W dniu potwierdzenia przez Sąd wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych ówczesny Zarządzający Funduszem, za pośrednictwem Pekao Financial Services Sp. z o.o., pełniącego funkcję Agenta Transferowego Funduszu, wysłał do każdego zarejestrowanego Uczestnika Funduszu „Potwierdzenie przydziału jednostek uczestnictwa”, wskazujące ilość przydzielonych Uczestnikowi jednostek, a także dodatkowe informacje o Funduszu, ze wskazaniem danych teleadresowych do kontaktu.

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Obecnie zarządzającym Funduszem jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Zarządzający), które z dniem 22 marca 2021 roku, na podstawie art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz o zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa o FI), przejęło zarządzanie Funduszem.

Dodaj komentarz