Raport z Polski Wydarzenia

Inwestujesz przy terenie kolejowym? Skonsultuj plany z UTK

Chcesz zagospodarować teren przyległy do linii kolejowej o znaczeniu państwowym? Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego musisz uzgodnić z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. UTK przedstawia najważniejsze informacje dot. tworzenia i zmiany planu z perspektywy bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Fot. Zbigniew Czernik / Commons Wikimedia

Jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Prezes UTK uzgadnia projekty planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Wykaz takich linii można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

W odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym niezbędne jest spełnienie wymagań wynikających z przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatację, działanie urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, że ich odległość od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Reguła ta nie dotyczy budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy.

Dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży odległości te powinny być zwiększone w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku określonych w odrębnych przepisach.

W odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów usytuowanych względem linii kolejowych dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w tabelach nr 1 i 3 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z wyłączeniem robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Drzewa i krzewy poza lasami mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu, górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. W innych przypadkach w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny.

W celu spełnienia powyższych ograniczeń w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na załączniku graficznym planu strefy należy wskazać, w których strefach obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z przepisów w zakresie transportu kolejowego.  W tekście planu konieczne jest odniesienie się do powyższych stref, uwzględniając w ich granicach przepisy z zakresu transportu kolejowego. Dodatkowo należy rozważyć wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony obszaru kolejowego, z zachowaniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących odległości usytuowania budynków i budowli.

Ponadto przy projektowaniu i budowie skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi należy spełnić wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.

Natomiast przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Dodatkowo należy uwzględnić, że w przypadku realizacji inwestycji na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym, nie może ona powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Sytuacja taka może nastąpić poprzez np. niszczenie lub uszkadzanie istniejącego torowiska i urządzeń zlokalizowanych w jego sąsiedztwie, poprzez zmniejszenie ich trwałości lub zmniejszenie wartości użytkowej linii kolejowej oraz nie może ograniczać możliwości przebudowy lub remontu tej linii kolejowej.

Należy wprowadzić zakaz stosowania systemów odwodnienia w sąsiedztwie linii kolejowej polegających na odprowadzaniu wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających.

Przy lokalizowaniu obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej należy wskazać wymóg braku powodowania zakłóceń bądź negatywnego oddziaływania na urządzenia radiowe łączności kolejowej bądź urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz określić maksymalną wysokość zabudowy w taki sposób, aby umożliwić lokalizację urządzeń radiołączności kolejowej.

Prawidłowe wyznaczenie terenu komunikacji kolejowej

W przypadku objęcia projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru kolejowego należy mieć na uwadze, że obszar kolejowy oznacza powierzchnię gruntu określoną działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy. Wobec powyższego na załączniku graficznym projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren komunikacji kolejowej należy wyznaczać po granicy działki, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy.

Korzystaj z e-PUAP

Wnioski o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektów planów lub decyzji wraz z załącznikami można przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: /UTK/SkrytkaESP). Jest też możliwość złożenia wniosków w sposób tradycyjny w wersji papierowej np. we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym UTK lub w Centrali Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku gdy stroną lub uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.  Należy wybrać jeden ze sposobów składania wniosku:  albo przez ePUAP, albo w papierze. Dokument powinien być złożony w jednym egzemplarzu i zaadresowany do organu, którym jest Prezes UTK.

Dodaj komentarz