Raport z Polski Wydarzenia

Lubelskie podpisało umowy na dokumentację w ramach Programu Kolej Plus

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja podczas, której zostały podpisane trzy umowy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla części projektów zgłoszonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego do realizacji w ramach Programu Kolej+. Łączny koszt wykonania dokumentacji dla umów to blisko 2,7 mln złotych.

Fot. materiały prasowe

W dzisiejszym wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa
oraz przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

Nie boimy się wyzwań. Kolej była, jest i będzie podstawowym środkiem transportu. Dzisiaj musimy wsiąść do pociągu, który jedzie pod hasłem „nowoczesna, szybka i niskoemisyjna kolej” – powiedział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

 

– Rewolucja kolejowa w Lubelskiem to długi proces, ale jesteśmy przekonani, że do roku 2030 uda się nam zrealizować kluczowe projekty dotyczące infrastruktury i transportu kolejowego – dodał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

 

Mam nadzieję, że opracowana dokumentacja pozwoli skutecznie aplikować o środki finansowe na realizację ambitnych planów województwa lubelskiego – podsumował przedstawiciel wykonawcy, Prezes Zarządu Databout Sp. z o.o. Tomasz Skowroński.

 

Założeniem Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku jest utworzenie lub usprawnienie połączeń kolejowych do miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tysięcy z miastami wojewódzkimi. Dofinansowanie ze środków Programu wynosi do 85%. Pozostałą część stanowić będą środki własne samorządów. Ogólnopolski budżet Programu Kolej+ wynosi 5,6 mld zł bez wkładu samorządów. Województwo Lubelskie zgłosiło do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pięć projektów o łącznej wartości około 3 mld zł.

Województwo Lubelskie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zawarło umowy z Wykonawcą dokumentacji dla trzech projektów:

  • Rewitalizacja połączenia Chełm – Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączenia kolejowego
z miastem Włodawa poprzez budowę brakującego odcinka, przybliżającego kolej w pobliże centrum miasta. Przewidywana jest także budowa kilku nowych przystanków na dotychczasowym odcinku linii nr 81.

  • Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada.

Modernizacja linii kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek pozwoli na poprawę parametrów tych linii, zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu pociągów. Dodatkowe skrócenie czasu przejazdu nastąpi w wyniku realizacji łącznicy omijającej stację Zawada, co pozwoli na eliminację zmiany kierunku jazdy pociągu. Ponadto poprawiony zostanie standard obsługi pasażerów dzięki modernizacji infrastruktury związanej z obsługą podróżnych, w tym niepełnosprawnych.

  • Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna /LW Bogdanka.

Zasadniczym celem projektu jest budowa nowej linii kolejowej zapewniającej połączenie Łęcznej z Lublinem oraz budowa odcinka Łęczna – LW Bogdanka, który umożliwi dowożenie pracowników kopalni węgla. Nowa linia kolejowa będzie służyć także przewozom towarowym na potrzeby zakładów zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.

Dla pozostałych dwóch projektów:

  • Budowa linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik.

Celem projektu jest budowa nowej linii kolejowej na odcinku Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj oraz dobudowa brakującego odcinka linii kolejowej w pobliżu sieci osadniczej miasta Kraśnik. Efektem realizacji projektu będzie skrócenie drogi przejazdu pociągiem z Biłgoraja do Lublina. Obecnie na tej trasie nie funkcjonuje bezpośrednie połączenie kolejowe.

  • Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin.

Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 pozwoli na wykorzystanie trakcji elektrycznej w przejazdach najkrótszą trasą z Łukowa do Lublina. Poprawi się przepustowość ciągu komunikacyjnego Łuków – Radzyń Podlaski – Parczew – Lubartów – Lublin, co umożliwi uruchomienie połączeń wojewódzkich na tym odcinku. Przewidywana jest także budowa i odbudowa kilku przystanków zwiększających dostępność do transportu kolejowego, szczególnie na odcinku Łuków – Parczew oraz dla części projektu Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna /LW Bogdanka,

dokumentacja jest już obecnie opracowywana wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach przedsięwzięcia o nazwie Lubelska Kolej Aglomeracyjna.

Wszystkie wymienione wyżej projekty przeszły przez I etap kwalifikacji. W II etapie będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.

Informacja prasowa UMWL

Reklama