Aktualności Raport z Polski

Plan wdrożenia ERTMS

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zakończyło prace nad przygotowaniem „Krajowego Planu Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Sterowanie”.
W lipcu 2017 r. plan został przekazany Komisji Europejskiej. Celem wdrożenia na polskiej sieci kolejowej urządzeń ERTMS jest wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dla pasażerów najbardziej odczuwalną korzyścią będzie zwiększenie dopuszczalnej prędkości ruchu pociągów powyżej 160 km/h na liniach kolejowych, które będą do tego przystosowane. Wyposażenie pojazdów kolejowych w zunifikowany system ERTMS ułatwi również poruszanie się pociągów w ruchu międzynarodowym.

Plan przewiduje, że do 2023 r. w ETCS wyposażonych zostanie 2667 km linii kolejowych, a w perspektywie do 2030 r. liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie, przekraczając 6700 km. Równolegle planowane jest wdrożenie na większości linii kolejowych w Polsce systemu GSM-R.

Nakłady związane z koniecznością wdrożenia systemu ERTMS na infrastrukturze kolejowej Polski oszacowano na około 6 mld zł, w zdecydowanej większości będą one pochodzić ze środków unijnych. Podstawowym celem planu jest zaprezentowanie informacji o harmonogramie rozbudowy w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Na system ten składa się zunifikowany system łączności radiowej dla kolei GSM-R oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), zapewniający przekazywanie maszyniście informacji o ruchu pociągów, dopuszczalnej prędkości, a także nadzorujący bezpieczne prowadzenie przez niego pociągu.

Wdrożenie ERTMS jest obowiązkowe na liniach kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiej sieci kolejowej TEN-T. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym utrzymania pojazdów kolejowych 11 sierpnia br. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. Rozporządzenie wchodzi w życie po czternastu dniach od ogłoszenia. Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez znowelizowane rozporządzenie jest brak zatwierdzania

Dokumentacji Systemu Utrzymania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w następujących przypadkach: jeśli pojazd podlega obowiązkowi wpisu do rejestru pojazdów kolejowych NVR, dla pojazdów wąskotorowych, dla pojazdów przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.

Prezes UTK nie będzie również zatwierdzał zmian dla już zatwierdzonych DSU w wyżej wymienionych przypadkach. Wszystkie wnioski dotyczące wyżej opisanych przypadków, złożone i nierozpatrzone przed wejściem w życie rozporządzenia, pozostaną zakończone poprzez pozostawienie ich bez rozpoznania, o czym zainteresowane strony zostaną powiadomione. Obowiązek posiadania zatwierdzonej DSU pozostaje dla pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w NVR.

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz