Aktualności

Program Polska Wschodnia wyprzedza plan

Pierwsze półrocze 2018 roku oznaczało wiele sukcesów w realizacji Programu Polska Wschodnia. Harmonogram najważniejszych wyznaczonych na ten rok wskaźników wyprzedził plan o 6 miesięcy.

Minimalny plan wydatkowania środków z Programu, czyli 276 mln euro został zrealizowany w całości. Certyfikacja w pierwszej połowie roku wyniosła bowiem 294 mln euro co oznacza przekroczenie harmonogramu o 7% i tym samym stanowi 107 proc. realizacji rocznej zasady n+3.
Wspomniana zasada unijna(n+3) ma za zadanie mobilizować państwa członkowskie i beneficjentów. Jej rola polega na sprawnym rozliczaniu projektów, tak by unijne środki jak najszybciej zaczynały „pracować” w krajowej gospodarce. Zgodnie z nią, każdy program, począwszy od trzeciego roku realizacji (dlatego też n+3), musi co roku otrzymać od Komisji Europejskiej potwierdzenie prawidłowości wydatkowania określonej części środków. Komisja Europejska sprawdza ich wysokość, zgodność z przeznaczeniem (cele) oraz sposób wydatkowania (certyfikacja). W przypadku gdy jakiś program nie otrzyma akceptacji lub przedstawi za mało wydatków, może stracić część budżetu (Komisja Europejska odejmie z alokacji jej nierozliczoną w terminie część).
– Zrealizowany z półrocznym wyprzedzeniem plan w wydatkowaniu środków na ten rok to duży i kolejny już sukces w realizacji Programu Polska Wschodnia. Jest to niewątpliwie zasługa sprawnie działającego systemu realizacji Programu – dobrej pracy całego zespołu zaangażowanych osób w instytucjach pośredniczących: PARP i CUPT oraz w naszym ministerstwie. Największe podziękowania chciałbym jednak złożyć beneficjentom, a w szczególności polskim przedsiębiorcom. To dzięki ich aktywności i staranności w realizacji projektów mogliśmy nie tylko na czas rozliczyć się z Komisją Europejską, ale co ważniejsze – zasilić Polskę Wschodnią wartymi miliony inwestycjami rozwojowymi – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Program Polska Wschodnia charakteryzuje się również sukcesami związanymi z ramami wykonania. Ramy te to cele finansowe i rzeczowe jakie program musi osiągnąć w połowie realizacji. W tym wypadku to koniec 2018 r. Wykonanie ram pozwala zachować w budżecie programu 6 proc. wartości każdej osi priorytetowej z wyjątkiem Pomocy Technicznej. W przypadku PPW oznacza to w sumie 120 mln euro.
– Ramy wykonania to dodatkowy, oprócz zasady n+3, unijny mechanizm motywacyjny. Jest on niezbędny, by zagwarantować sprawną, ale i efektywną realizację programu. Dla nas oznacza on wyzwanie, aby nie stracić ani jednego euro z budżetu programu – wyjaśnił wiceminister. Trzymamy dobre tempo realizacji Programu. Na dziś ryzyko utraty środków praktycznie nie istnieje, a stawka jest wysoka, bo 120 mln euro to odpowiednik mniej więcej całego budżetu, jaki mamy w Programie Polska Wschodnia dla MŚP na wdrożenie wyników prac B+R – zaznaczył Hamryszczak.
Dla wskaźników rzeczowych ram wykonania (wg zawartych umów: wsparcie przedsiębiorcy, nowe/przebudowane/ zmodernizowane drogi, przebudowane/zmodernizowane linie kolejowe) cele na 2018 r. już zostały osiągnięte. Wskaźnik finansowy (poziom certyfikowanych wydatków) dla osi II – Nowoczesna Infrastruktura Transportowa osiągnął 140 proc. celu w pierwszym półroczu, czyli 228,2 mln euro, a w pozostałych osiach wynosi odpowiednio:

Realizacja projektów postępuje i znaczna część wydatków będzie rozliczana w II połowie roku, dlatego osiągnięcie tegorocznych celów finansowych, a tym samym ram wykonania, nie jest zagrożone.
W pierwszym półroczy br. w Programie Polska Wschodnia rozdysponowano 6 mld zł. Suma ta to blisko 70 proc. dostępnego budżetu. Z etapu intensywnej kontraktacji Program wchodzi w etap realizacji. Efekty pierwszych, podpisywanych kilka lat temu umów o dofinansowanie już są widoczne. Przykładem zrealizowanego projektu kolejowego są prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku LublinStalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją. Na odcinku LublinLublin Zemborzyce przebudowano już jeden tor. W listopadzie 2017 r. zakończono pierwszy etap prac na stacji Stalowa Wola Rozwadów. Przygotowane zostały cztery nowe tory. Wykonawca zamontował siedem rozjazdów, które zapewnią sprawną obsługę pociągów.

Dodaj komentarz