Analizy

Stan kolei w kujawsko-pomorskim

Raport Kolejowy zwrócił się do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu obecnego, planów oraz perspektyw rozwojowych transportu szynowego w regionie kujawsko-pomorskim.

Za podstawę analizy i pytań przyjęliśmy wnioski jakie przedstawiła w swoim raporcie Fundacja ProKolej. Niestety z efektów jakie płyną dla województwa kujawsko – pomorskiego wynika, że w roku 2014 region miał największy udział wydatków na kolej w budżetach samorządów województw – 10,8 proc. w stosunku do średniej na poziomie 6,6 proc. Jednocześnie, pomimo wysokości środków przeznaczonych na transport szynowy, liczba pasażerów korzystających z tego środka transportu jest w regionie jedną z najniższych w kraju.
Marszałkowi zadaliśmy zatem kilka pytań związanych z dysproporcją między wydanymi środkami a średnią liczbą przejazdów na mieszkańca oraz udziałem wydatków na kolej w budżecie województwa na jednego pasażera. Ponadto zwróciliśmy uwagę na korelację pomiędzy zainteresowaniem pasażerów transportem szynowym a funkcjonowaniem w danych regionach nowoczesnych kolei samorządowych.
Do naszych zastrzeżeń odniósł się wicemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowski. Zastrzegł on, że wskazane przez redakcję statystyki w poszczególnych województwach są niemarodajne. Wicemarszałek zaznaczył bowiem, że stanowią one wynik skumulowania ruchu aglomeracyjnego, regionalnego i dalekobieżnego. Nadmienił także, że odmienna specyfika ruchu pasażerskiego w województwie kujawsko – pomorskim wynika z silnego rozproszenia siatki osadniczej. Tym samym istnienie wielu średnich i małych miejscowości stanowi lokalne generatory ruchu. Specyfika regionu jest odmienna ponieważ w innych regionach ruch kształtuje się monokoncentrycznie i potok pasażerski skupia się wokół stolic województw.
W kontekście udziału wydatków budżetowych i tezy o braku przełożenia na liczbę podróżnych wicemarszałek również odrzucił to stwierdzenie. Podstawą jest przyjęty wcześniej argument o skumulowaniu przewozów a tym samym nieskoncentrowaniu się tylko i wyłącznie na tych organizowanych przez samorząd województwa. Wskazał on ponadto na fakt, że w ramach umów operatorzy kolejowi mają potrącane z kwot rekompensaty kosztów dzierżawy taboru oraz ewentualnych kar umownych. Ponadto województwo kujawsko- pomorskie, dodał, na podstawie zawartych porozumień, realizuje przewozy zlecone przez samorządy sąsiadujących województw- pomorskiemazowieckie, które przekazują na ten cel dotacje przedmiotowe. Stąd też, dodał, rzeczywiste kwoty wydatków na transport kolejowy są niższe i kształtowały się następująco:

  • 2015 r.- 104 007 342,29 zł
  • 2016 r.- 90 249 295,21 zł
  • 2017 r.- 88 288 804,77 zł

Wynika z tego, że kwoty rekompensaty maleją przy stałym wzroście pracy eksploatacyjnej.
Także w przypadku posiadania własnej spółki kolejowej wicemarszałek nie podziela tezy jakoby miało to wpływ na zwiększenie zainteresowania pasażerów transportem kolejowym. Tezę uzasadniono tym, że dzięki doświadczeniom z organizacjom przetargów na przewozy kolejowe w województwie nie tylko obniżono koszty organizacji przewozów, ale w ramach zawartych umów zobowiązano operatorów kolejowych do stosowania wojewódzkich cenników biletów.
Marszałek Ostrowski konkluduje zatem, że działania na rzecz rozwoju transportu kolejowego w regionie są dobrze realizowanie.

Dodaj komentarz