Aktualności Inwestycje

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

 • konsekwentna modernizacja, rozbudowa i rewitalizacja istniejącej sieci linii kolejowych oraz bocznic, terminali towarowych wraz z torami dojazdowymi, a także linii szerokotorowych, również w obszarze przygranicznym i w rejonie portów morskich
 • modernizacjabudowa terminali przystosowanych do obsługi przez kolej jednostek intermodalnych i multimodalnych przystosowanych do przeładunku towarów niebezpiecznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kolejowej, w szczególności związanej z budową systemu przewozów opartego o CPK, w tym linii o parametrach dużych prędkości
 • podjęcie decyzji dotyczącej wyboru rodzaju zasilania na nowo budowanych i elektryfikowanych liniach kolejowych
 • rozwijanie infrastruktury systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi
 • stopniowe wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) Sterowanie
 • modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz ewentualna budowa nowej pasażerskiej infrastruktury usługowej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 • rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych w obszarach funkcjonalnych miast
 • uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, w oparciu m.in. o program kolej+
 • podejmowanie działań zmierzających do lepszej integracji transportu kolejowego z pozostałymi gałęziami transportu
 • systematyczna rozbudowa i poprawa stanu technicznego sieci ogólnodostępnych punktów ładunkowych wykorzystywanych m.in. w przewozach rozproszonych

Natomiast do 2030 r.:

MD