Aktualności Inwestycje

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku

24 września Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Rząd przyjął, że najważniejszym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

W strategii przyjęto, że realizacja celu głównego w perspektywie do 2030 r. wymaga podjęcia szeregu następujących działań:

 • budowy zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce
 • poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym
 • zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu zbiorowego)
 • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów;
  ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko
 • poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe

Wdrożenie tych działań wynika z potrzeby nadrobienia zaniedbań z przeszłości oraz wpisania się w nowe trendy technologiczne oraz gospodarcze w Europie i na świecie, a także z konieczności uniknięcia pułapek rozwojowych. Zaznaczono, że w pierwszej kolejności wysiłki inwestycyjne będą skoncentrowane głównie na nadrobieniu zaległości infrastrukturalnych dotyczących zwiększenia dostępności transportowej w Polsce – drogi, koleje, lotniska, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe – i na zorganizowaniu podstawowej infrastruktury zintegrowanego systemu transportowego.
W dokumencie zawarto konkretne projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego.
W dokumencie można znaleźć obszary kolejowe, które zostaną objęte interwencjami.

W przypadku budowy zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce w obszarze kolejowym zakłada się realizację następujących działań:

Działania do 2020 r.:

 • konsekwentna modernizacja, rozbudowa i rewitalizacja istniejącej sieci linii kolejowych oraz bocznic, terminali towarowych wraz z torami dojazdowymi, a także linii szerokotorowych, również w obszarze przygranicznym i w rejonie portów morskich
 • modernizacjabudowa terminali przystosowanych do obsługi przez kolej jednostek intermodalnych i multimodalnych przystosowanych do przeładunku towarów niebezpiecznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kolejowej, w szczególności związanej z budową systemu przewozów opartego o CPK, w tym linii o parametrach dużych prędkości
 • podjęcie decyzji dotyczącej wyboru rodzaju zasilania na nowo budowanych i elektryfikowanych liniach kolejowych
 • rozwijanie infrastruktury systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi
 • stopniowe wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) – zgodnie z Krajowym Planem Wdrażania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) Sterowanie
 • modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz ewentualna budowa nowej pasażerskiej infrastruktury usługowej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 • rewitalizacja i rozbudowa linii kolejowych w obszarach funkcjonalnych miast
 • uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, w oparciu m.in. o program Kolej+
 • podejmowanie działań zmierzających do lepszej integracji transportu kolejowego z pozostałymi gałęziami transportu
 • systematyczna rozbudowa i poprawa stanu technicznego sieci ogólnodostępnych punktów ładunkowych wykorzystywanych m.in. w przewozach rozproszonych

Natomiast do 2030 r.:

MD

Dodaj komentarz