Aktualności

Sygnaliści w firmie – Uwaga na nowe wyzwania

Rok 2021 oznacza nowe wyzwania w kwestii ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, czyli tak zwanych sygnalistów.

17 grudnia br. stanowi datę krańcową związaną z wdrożeniem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie sygnalistów. Swoim zakresem obejmuje ona wszystkie podmioty publiczne i prywatne, które do grudnia mają czas na dokonanie implementacji dyrektywy do polskiego prawa. Zaznaczyć należy, że więcej czasu mają podmioty prawne w sektorze prywatnym zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Dla nich datę ostateczną stanowi 17 grudnia 2023 r.

Sygnalista to osoba, która zgłasza w ramach swojego pracodawcy (np. doradcy etycznemu, audytorowi wewnętrznemu, radzie nadzorczej, poprze infolinię lub inne narzędzia) albo poza pracodawcą (np. właściwym organom kontroli, nadzoru, ścigania lub organom właścicielskim, czasem opinii publicznej) nieprawidłowości mające miejsce w miejscu pracy, w środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca.