Wydarzenia

Z prac UIC-CRTS

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej UIC „Koleje Aglomeracyjne
i Regionalne” (CRTS) miało miejsce w Paryżu w dniu 25 stycznia 2017 r.

2017 RAPORT KOLEJOWY Odbyło się ono w Centrali UIC. Było to pierwsze w tym roku spotkanie Grupy. Godnym podkreślenia jest fakt, iż odbyło się ono również jako pierwsze po zorganizowanych w październiku ubiegłego roku I Warsztatach UIC w Rzymie (relacja z tych warsztatów oraz spotkania publikowana była na łamach RK). Podczas spotkania przede wszystkim dokonano podsumowania postępów prac w odniesieniu do wcześniej już rozpoczętych działań. Pierwszymi i najistotniejszymi z punktu widzenia interesów członków Grupy Roboczej były kwestie związane z opracowaniem podręcznika dotyczącego funkcjonowania kolei aglomeracyjnych i regionalnych (tzw. „Podręcznik CRTS”). Należy w tym miejscu podkreślić, iż o ile w przypadku kolei dużych prędkości co do zasady 100% realizowanych usług ma charakter komercyjny (są to bowiem pociągi o wysokim standardzie podróży oraz o relatywnie wysokich cenach), o tyle działalność przewoźników kolejowych na rynku przewozów w regionach i aglomeracjach, co do zasady nie jest dochodowa i przez to wykonywana jest w ramach obowiązku służby publicznej. Rzecz jasna, kwestie realizacji zadań w ramach służby publicznej odmiennie są uregulowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach członkowskich UIC spoza UE.

Na marginesie warto przypomnieć, że członkami Grupy są m.in. koleje szwajcarskie, koreańskie, japońskie i chińskie, które unijnym regulacjom nie podlegają. Również w samych krajach Wspólnoty, pomimo funkcjonowania wspólnych regulacji, występują pewne różnice w organizacji przewozów w ramach służby publicznej. Jest to bezpośrednio skutkiem wewnętrznej organizacji systemów transportowych poszczególnych państw, a po drugie – efektem pozostawienia przez regulacje pewnych kwestii do własnej organizacji państw członkowskich. Istnieje zatem potrzeba, aby zebrać i opisać poszczególne rozwiązania, a następnie poddać je analizie. Końcowym efektem podjętych działań będzie więc z jednej strony posiadanie kompleksowej wiedzy dla wszystkich członków UIC o warunkach funkcjonowania rynku kolejowych przewozów lokalnych w poszczególnych krajach, po drugie – możliwość wskazania modelu najbardziej optymalnego.

Ten drugi cel nabiera szczególnego znaczenia podczas wszelkich prac prowadzonych przez instytucje unijne w zakresie nowych rozwiązań interesującego nas segmentu rynku kolejowego. Należy tu przypomnieć, że w w wielu tego typu działaniach UIC uczestniczy w charakterze konsultanta. Nie można też zapominać, że przewodnimi motywami działania UIC jest partnerstwo i współpraca kolei w zakresie kreowania najlepszych rozwiązań dla całego sektora, a właśnie wypracowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań ma służyć „Podręcznik CRTS”. Prace nad tworzeniem podręcznika cały czas są intensywnie prowadzone przez personel Departamentu Pasażerskiego oraz Kolei Dużych Prędkości Centrali UIC w Paryżu. Swoistego rodzaju wzorem (benchmarkiem) dla ostatecznego kształtu opracowania mają być analogiczne podręczniki, odnoszące się do przewozów dalekobieżnych oraz kolei dużych prędkości. W trakcie spotkania zaprezentowano kamienie milowe na drodze do wydania podręcznika oraz poszczególne fazy jego tworzenia. Przedstawicielki kolei włoskich (FS Trenitalia) oraz hiszpańskich, przy okazji omawiania kwestii podręcznika, zwróciły uwagę na występujący na niektórych ciągach komunikacyjnych w ich krajach proces swoistego „przenikania” się przewozów regionalnych oraz dalekobieżnych, realizowanych przez pociągi wysokich kategorii. Opisane zjawisko polega na tym, że podróżni przy przejazdach pomiędzy ciążącymi do siebie ośrodkami miejskimi, realizowanymi przy okazji przejazdów do i z pracy (szkoły, uczelni), wybierają pociągi wysokich kategorii, zamiast pociągi regionalne.

Dodaj komentarz