Wydarzenia

Z prac UIC-CRTS

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej UICKoleje Aglomeracyjne
i Regionalne” (CRTS) miało miejsce w Paryżu w dniu 25 stycznia 2017 r.

2017 RAPORT KOLEJOWY Odbyło się ono w Centrali UIC. Było to pierwsze w tym roku spotkanie Grupy. Godnym podkreślenia jest fakt, iż odbyło się ono również jako pierwsze po zorganizowanych w październiku ubiegłego roku I Warsztatach UIC w Rzymie (relacja z tych warsztatów oraz spotkania publikowana była na łamach RK). Podczas spotkania przede wszystkim dokonano podsumowania postępów prac w odniesieniu do wcześniej już rozpoczętych działań. Pierwszymi i najistotniejszymi z punktu widzenia interesów członków Grupy Roboczej były kwestie związane z opracowaniem podręcznika dotyczącego funkcjonowania kolei aglomeracyjnych i regionalnych (tzw. „Podręcznik CRTS”). Należy w tym miejscu podkreślić, iż o ile w przypadku kolei dużych prędkości co do zasady 100% realizowanych usług ma charakter komercyjny (są to bowiem pociągi o wysokim standardzie podróży oraz o relatywnie wysokich cenach), o tyle działalność przewoźników kolejowych na rynku przewozów w regionach i aglomeracjach, co do zasady nie jest dochodowa i przez to wykonywana jest w ramach obowiązku służby publicznej. Rzecz jasna, kwestie realizacji zadań w ramach służby publicznej odmiennie są uregulowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach członkowskich UIC spoza UE.

Na marginesie warto przypomnieć, że członkami Grupy są m.in. Koleje szwajcarskie, koreańskie, japońskie i chińskie, które unijnym regulacjom nie podlegają. Również w samych krajach Wspólnoty, pomimo funkcjonowania wspólnych regulacji, występują pewne różnice w organizacji przewozów w ramach służby publicznej. Jest to bezpośrednio skutkiem wewnętrznej organizacji systemów transportowych poszczególnych państw, a po drugie – efektem pozostawienia przez regulacje pewnych kwestii do własnej organizacji państw członkowskich. Istnieje zatem potrzeba, aby zebrać i opisać poszczególne rozwiązania, a następnie poddać je analizie. Końcowym efektem podjętych działań będzie więc z jednej strony posiadanie kompleksowej wiedzy dla wszystkich członków UIC o warunkach funkcjonowania rynku kolejowych przewozów lokalnych w poszczególnych krajach, po drugie – możliwość wskazania modelu najbardziej optymalnego.