Wydarzenia

Z prac UIC-CRTS

Na marginesie warto przypomnieć, że członkami Grupy są m.in. koleje szwajcarskie, koreańskie, japońskie i chińskie, które unijnym regulacjom nie podlegają. Również w samych krajach Wspólnoty, pomimo funkcjonowania wspólnych regulacji, występują pewne różnice w organizacji przewozów w ramach służby publicznej. Jest to bezpośrednio skutkiem wewnętrznej organizacji systemów transportowych poszczególnych państw, a po drugie – efektem pozostawienia przez regulacje pewnych kwestii do własnej organizacji państw członkowskich. Istnieje zatem potrzeba, aby zebrać i opisać poszczególne rozwiązania, a następnie poddać je analizie. Końcowym efektem podjętych działań będzie więc z jednej strony posiadanie kompleksowej wiedzy dla wszystkich członków UIC o warunkach funkcjonowania rynku kolejowych przewozów lokalnych w poszczególnych krajach, po drugie – możliwość wskazania modelu najbardziej optymalnego.