Publikacje Firm Raport z Polski Wywiady

Czerpiąc z doświadczenia i patrząc w przyszłość

potwierdzenie słuszności działań podejmowanych w kierunku doskonalenia kompetencji. Poprzez Ośrodek Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium jako jednostka notyfikowana (NoBo 1940) oraz jednostka uprawniona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie interoperacyjności kolei, posiadamy akredytowane systemy jakości oparte o normy PN EN 17065 (certyfikacja), PN EN 17020 (inspekcja), PN EN 17025 (laboratorium). Akredytacje są podstawą do utrzymywania autoryzacji Urzędu Transportu Kolejowego (w ramach transportu kolejowego) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (w ramach transportu miejskiego – tramwaje). Jako Jednostka uprawniona Instytut posiada możliwość homologacji pojazdów niezgodnych z TSI.

Działalność w ww. obszarach powoduje konieczność uczestnictwa w gremiach międzynarodowych (jak NB – Rail) oraz krajowych (jak SIRTS) w celu bieżącej aktualizacji wymagań, uzyskiwania interpretacji urzędów i innych organów europejskich oraz krajowych. Pociąga to za sobą konieczność ustawicznego doskonalenia systemu jakości w celu utrzymania go na najwyższym europejskim poziomie oraz ustawicznego podnoszenia kompetencji personelu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Istotnym elementem utrzymania wysokich kompetencji są audyty Polskiego Centrum Akredytacji oraz audyty wewnętrzne, do których wymagane jest odpowiednie przygotowanie Instytutu polegające na przeglądach dokumentacji, przeglądach systemu zarządzania jakością, spotkań Rady ds. systemów zarządzania itp. Zmieniające się ustawicznie przepisy prawa i normy wymuszają konieczność odpowiedniego dostosowania procedur, na podstawie których prowadzona jest działalność badawcza i certyfikacyjna. To niezwykle ważne z punktu widzenia zagwarantowania bezpieczeństwa i komfortu jazdy pasażerów.

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” wszedł w strukturę Sieci Badawczej Łukasiewicz. W jaki sposób ten nowy brand przełożył się na działalność Instytutu? Czy można już mówić o efektach w postaci nowych projektów realizowanych wspólnie ze sferą biznesu?

Włączenie naszego Instytutu do Sieci Badawczej Łukasiewicz powoduje synergię, wynikającą ze sposobności interdyscyplinarnych działań. Możliwość skorzystania z kompetencji ponad 4500 naukowców i infrastruktury badawczej dostępnej w całej Sieci, wzmacnia naszą ofertę dla biznesu.

Jako poważny gracz w sferze badań i rozwoju zamierzamy podtrzymywać dobry kontakt z przemysłem, a w szczególności z branżą producentów taboru szynowego. Wysiłkiem naszej kadry stale pielęgnujemy „wywalczone” przez lata ścisłe relacje z przedstawicielami firm z ww. branży.

W wyniku rekrutacji kolejnych zdolnych pracowników poszerzamy swoje kompetencje we wspomnianym obszarze B+R. Efektem tego są inicjowane nowe przedsięwzięcia projektowe, które mają się kończyć kolejnymi wdrożeniami myśli technicznej do praktyki gospodarczej, co do tej pory było naszą domeną. Nadmienię, że cechujemy się wysokim wskaźnikiem prac B+R w odniesieniu do całości naszych rocznych przychodów. Dziękuję w tym miejscu wszystkim, którzy nam zaufali.

Dodaj komentarz