Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się do dofinansowanie z FGŚP w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego/obniżenia wymiaru czasu pracy – zmiany w art. 15g

Tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 istotnie rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – w razie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Dotychczas to narzędzie wsparcia było zarezerwowane tylko dla przedsiębiorców – obecnie skorzystać z niego mogą także organizacje pozarządowe, czy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego czy państwowe osoby prawne.

Uelastycznienie zasad obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie Tarczy Antykryzysowej –  zmiany w art. 15g ust. 8

Jednym z dwóch przewidzianych narzędzi obniżenia kosztów wynagrodzeń jest wprowadzenie – w porozumieniu ze stroną związkową lub przedstawicielami pracowników – obniżonego wymiaru czasu pracy o 20% – nie więcej jednak niż do 0,5 etatu. Na obniżone w ten sposób wynagrodzenie przedsiębiorca (obecnie także i inne podmioty) może uzyskać dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 uelastyczniono to narzędzie w ten sposób, że obniżenie wymiaru czasu pracy może mieć miejsce o maksymalnie 20% (nie więcej niż do poziomu 0,5 etatu), a nie o 20%.

Zmiany w zasadach przyznawania świadczenia postojowego

W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 zmodyfikowane zostały zasady dostępu do świadczenia postojowego dla przedsiębiorców niezatrudniających żadnych osób oraz dla osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych (agencyjnej, zlecenia, usług, dzieło). Jakkolwiek dla samozatrudnionych utrzymano warunek, że działalność gospodarcza została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r., w ich przypadku wykreślono próg przychodowy (ok. 15,5 tyś zł przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie) wykluczający ich z tego narzędzia wsparcia. Utrzymany został warunek koniecznego spadku przychodu o min. 15% w stosunku do przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Znowelizowana Tarcza umożliwia przy tym uzyskanie świadczenia postojowego trzykrotnie – a nie jak dotychczas jeden raz – pod warunkiem, że sytuacja przedsiębiorcy w kolejnych miesiącach nie ulegnie poprawie, przy czym przedsiębiorca będzie musiał tę okoliczność wykazać.