Targi

Kluczowe zmiany w Tarczy Antykryzysowej 2.0 – co warto wiedzieć? Odpowiada Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Uprawnienia Prezesa UTK

Tarcza antykryzysowa zmieniła ustawę o transporcie kolejowym i wyposażyła Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w narzędzie do oddziaływania na rynek w razie zaistnienia pilnych, nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego (art. 22h ustawy o transporcie kolejowym). W takiej sytuacji Prezes UTK może wydać decyzję administracyjną, która czasowo wprowadzałaby odstępstwa od wymagań określonych w niektórych rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Taka decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności, a jej wprowadzenie do obrotu prawnego następuje w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

Uprawnienia maszynistów i pracowników kolei a stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przepisy tarczy antykryzysowej zawieszają również przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty, osób chcących uzyskać świadectwo maszynisty, pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei. Jednocześnie przepisy tarczy antykryzysowej 2.0 przewidują przedłużenie ważności badań lekarskich i psychologicznych do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.