Analizy

Odwołania, wnioski, skargi. Rzecznik Praw Pasażera Kolei o pracy w 2019 r.

W ubiegłym roku do Rzecznika Praw Pasażera Kolei wpłynęły 263 wnioski o wszczęcie postępowań polubownych – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Aż 2/3 spraw zakończyły się polubownie. Postępowania trwały średnio 39 dni.

Rzecznik Praw Pasażera Kolei działa przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Zajmuje się pozasądowym rozstrzyganiem sporów pomiędzy pasażerami a przedsiębiorstwami kolejowymi. W 2019 r. do Rzecznika wpłynęły 263 wnioski o wszczęcie postępowań polubownych. 66 proc. z nich zakończyło się polubownie. Czego dotyczyły najczęściej?

  • wezwań do zapłaty
  • przyznania odszkodowania z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu
  • zwrotu należności za niewykorzystane bilety
  • komfort przejazdu
  • inny rodzaj zdarzeń np. zniszczenie odzieży

Poza wnioskami o wszczęcie postępowania polubownego, Rzecznik otrzymał 184 zgłoszenia zawierające m.in. skargi na działalność podmiotów rynku. Te przekazane zostały do rozpatrzenia Prezesa UTK.