Analizy

CPK – kołem zamachowym polskiej gospodarki

Według zapowiedzi rządu Centralny Port Komunikacyjny (CPK) „Solidarność” ma zostać wybudowany za około 10 lat.

Inwestycja zostanie zrealizowana w mazowieckiej gminie Baranów i będzie kosztowała ok. 31–35 mld zł. Powstanie hubu przesiadkowego oraz węzła kolejowego, jak również integracja różnych środków komunikacji zbiorowej nie tylko w znaczący sposób usprawnią polski transport, lecz także przyczynią się do wzrostu gospodarczego naszego kraju oraz jego znaczenia na arenie międzynarodowej.

CPK przede wszystkim będzie międzykontynentalnym portem lotniczym, który zapewni mieszkańcom Polski połączenie z całym światem. Po drugie będzie to podstawowy węzeł kolejowy w Polsce, umożliwiający Polakom sprawniejsze podróżowanie po kraju. Wreszcie po trzecie CPK będzie inwestycją, która przyczyni się do lepszej integracji aglomeracji warszawskiej z aglomeracją łódzką, a w odległej perspektywie – uczyni z nich jeden organizm miejski. Tak może się stać, ponieważ wskaźnik dostępności komunikacji lotniczej dla Polski jest ponad 4 razy niższy od średniej dla 15 krajów „starej” Unii oraz o 27 proc. niższy od średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. A ponadto średnioroczna liczba podróży koleją w Polsce wynosi niecałe 7, tymczasem w Czechach jest to 17, Niemczech – 32, Szwajcarii – 71, a w Japonii przekracza – 100. Jak widzimy z powyższych wskaźników potencjał wzrostu przewozów tak lotniczych, jak i kolejowych jest ogromny.