Personalia

Personalia

Artur Popko w zarządzie BUDIMEX

Dotychczasowy członek zarządu Budimex S.A. został powołany na funkcję wiceprezesa. Rada Nadzorcza spółki podjęła taką decyzję na wniosek prezesa.
Artur Popko będzie także sprawował funkcje dyrektora operacyjnego.
Nowy wiceprezes jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności budownictwo komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 jako kierownik budowy realizował jeden z największych projektów infrastrukturalnych – budowę autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska.
Od połowy 2004 związany z firmą Budimex-Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu.

Nowa kadencja zarządu PKP Intercity S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A., które odbyło się 24 lipca 2019 r., zdecydowało o wyborze trzech byłych członków zarządu spółki na kolejną kadencję. Prezesem zarządu PKP Intercity S.A. pozostaje Marek Chraniuk. W skład obecnego zarządu spółki wchodzą:
powołani uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 24 lipca 2019 r.:

  • Marek Chraniuk, prezes zarządu
  • Jarosław Oniszczuk, członek zarządu odpowiedzialny za obszar eksploatacji
  • Artur Resmer, członek zarządu do spraw finansowych

oraz powołany uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 22 marca 2019 r:

  • Adam Laskowski, członek zarządu odpowiedzialny za program inwestycyjny spółki

Jan Kotynia nowym członkiem zarządu ŁKA

Jan Kotynia od 1 lipca br. objął stanowisko członka zarządu w spółce ŁKA. Do zakresu jego kompetencji będą należały sprawy operacyjne w tym m.in. utrzymanie taboru i jego eksploatacja – poinformowała spółka.
Jan Kotynia jest związany z kolejnictwem od ponad 35 lat. Od 2013 r. zatrudniony w ŁKA sp. z o. o. na stanowiskach m.in. kierownika działu, naczelnika wydziału, kierownika pionu handlowego. Poprzednio przez wiele lat pracował w spółce PKP Przewozy Regionalne – Zakład w Łodzi, gdzie m.in. był naczelnikiem działu techniki i rozwoju, naczelnikiem działu marketingu, zastępcą dyrektora zakładu, a także w spółce PKP Intercity, gdzie był dyrektorem Zakładu Centralnego w Warszawie oraz naczelnikiem Sekcji Przewozów i Eksploatacji w Łodzi.
Jest absolwentem Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie zarządzania i marketingu,

Dr Wojciech Kamieniecki dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Wojciech Kamieniecki będzie pełnił funkcję Dyrektora NCBR w wyjątkowym okresie: zamknięcia obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej i wypracowania nowych europejskich mechanizmów finansowania prac badawczo-rozwojowych – powiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW. „To duże wyzwanie, ale też szansa, aby pod kierownictwem nowego dyrektora, NCBR jako kluczowy podmiot łączący naukę i biznes, aktywnie wpływał na kształtowanie polityki innowacyjnej nie tylko Polski, ale też Europy w kolejnych latach.
Wojciech Kamieniecki od 16 kwietnia 2019 roku był pełniącym obowiązki dyrektora NCBR po tym, jak poprzedni dyrektor instytucji – prof. Maciej Chorowski – złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Zmiany w zarządzie PKP SA

Jak informuje biuro prasowe PKP SA, z dniem 12 lipca 2019 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie powołało do składu zarządu PKP SA Małgorzatę Zielińską. Decyzją Walnego Zgromadzenia 11 lipca br. odwołany ze stanowiska członka zarządu PKP S.A. został Tomasz Miszczuk. Prezesem zarządu PKP S.A. pozostaje Krzysztof Mamiński. W Zarządzie pozostają również Mirosław Antonowicz, Krzysztof Golubiewski i Andrzej Olszewski.
Małgorzata Zielińska zajmowała dotychczas stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (powołana 29 listopada 2018 r.).
Wiceminister Zielińska od kwietnia 2016 roku pracowała jako zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, najpierw w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Inwestycji i Rozwoju. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Zanim została zastępcą dyrektora w ministerstwie, była dyrektorem między innymi w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz w PKP SA., gdzie zarządzała dworcami. Pracowała na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach prywatnych i w spółkach skarbu państwa. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała dyplom inżyniera mechanika. Ukończyła też Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Aleksander Drzewiecki przejmuje Koleje Śląskie

Rada nadzorcza Kolei Śląskich rozstrzygnęła konkurs na prezesa spółki. Od 1 sierpnia stanowisko to objął Aleksander Drzewiecki. Przed objęciem posady prezesa Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki sprawował funkcję dyrektora Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach. W swoim dorobku zawodowym posiada również doświadczenie w pracy na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych, rewidenta taboru kolejowego oraz biegłego sądowego z zakresu transportu szynowego.
Z wykształcenia Aleksander Drzewiecki jest absolwentem studiów doktoranckich na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Politechnice Śląskiej, ukończył również studia na Katedrze Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Nowa kadencja zarządu PKP Telkol

24 lipca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018. Na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. finansowych został powołany Pan Krzysztof Matey. Od 24 lipca 2019 roku skład Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o. przedstawia się następująco

  • Mirosław Gilarski – Prezes Zarządu
  • Jerzy Szmit – Członek Zarządu ds. technicznych
  • Krzysztof Matey – Członek Zarządu ds. finansowych

Jednocześnie został powołany skład Rady Nadzorczej PKP TELKOL sp. z o.o. III kadencji:

  • Jolanta Dębiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Janusz Woźniak- Członek Rady Nadzorczej
  • Iwona Beata Czech-Wojdecka – Członek Rady Nadzorczej

 

Sylwia Matusiak członkiem zarządu CPK

Decyzją rady nadzorczej Sylwia Matusiak została oddelegowana do wykonywania czynności członka zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Będzie w nim pełniła nadzór nad Biurem Komunikacji i PR oraz Biurem Strategii i Współpracy Międzynarodowej CPK.
Sylwia Matusiak zasiada w radzie nadzorczej CPK Sp. z o.o. od momentu rozpoczęcia działalności. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od lipca 2018 r. do lipca 2019 r. zarządzała Działem Komunikacji i Marketingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Poprzednio pracowała jako dyrektor w Centrum Informacyjnym Rządu, w Narodowym Banku Polskim pełniła funkcję dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw. W latach 2008-2010 pracowała jako wicedyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, od 2003 do 2008 r. pełniła funkcję m.in.: dyrektora i rzecznika prasowego w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość.

Reklama

Avatar
MD