Wywiady

PKP CARGO – globalny gracz na rynku przewozów

Prezes PKP CARGO Czesław Warsewicz opowiedział Raportowi Kolejowemu o wyzwaniach stojących przed największym polskim przewoźnikiem towarowym, perspektywach rozwoju, znaczeniu gospodarczym i konkurencyjności rodzimej kolei.

Raport Kolejowe: Na początek chcielibyśmy pogratulować Panu objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKP CARGO. Co dla Pana oznacza ta funkcja – zarówno w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego, jak i planów na przyszłość?

Czesław Warsewicz: Objęcie funkcji prezesa PKP CARGO S.A. jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale zarazem i wyzwaniem. Z sektorem kolejowym jestem związany już ponad 10 lat, więc chciałbym, żeby tę wiedzę wraz z doświadczeniem managerskim wykorzystać w skutecznym rozwoju spółki. PKP CARGO potrzebuje dziś zdynamizowania działań oraz wykorzystania wewnętrznego potencjału. Chciałbym, aby PKP CARGO było globalnym graczem na rynku przewozów poprzez bycie liderem w Europie w tym zakresie.

RK: Jak ocenia Pan kondycję spółki?

CW: Kondycja spółki PKP CARGO i całej Grupy Kapitałowej PKP CARGO jest bardzo dobra. Wyniki przewozowe i finansowe Grupy w I kwartale 2018 r. okazały się rekordowe. Przychody wyniosły 1,22 mld zł, a EBITDA 200 mln zł i były odpowiednio o 11 proc. oraz 36 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto po trzech miesiącach br. to 36 mln zł (+37 mln zł r/r). Rekordowy I kwartał br. wynikał z konsekwentnej realizacji strategii rozwoju ukierunkowanej na potrzeby rynku i klienta. Cieszy nas wzrost przychodów przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Dyskontujemy rozwój gospodarczy i boom w inwestycjach infrastrukturalnych wzrostem przewozów w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych oraz intermodalu. Wszystko to ma wpływ na umacnianie naszej pozycji rynkowej i wzrost wartości spółki. Niedawno powołana Rada Prezesów PKP CARGO przyjęła plan działalności Grupy PKP CARGO na 2018 r., który zakłada EBITDA Grupy w wysokości 778,7 mln zł, tj. o 10,9 proc. wyższy niż w 2017 r., przy planowanej masie przewiezionych towarów w wysokości 125,9 mln ton, co da udział Grupy w polskim rynku przewozów na koniec 2018 r. w wysokości 53, proc. według pracy przewozowej i będzie wyższy o 2,3 punktu procentowego w stosunku do 2017 r. Dziś przewozimy o około 9 proc. więcej ładunków niż rok temu i o niespełna 20 proc. więcej niż dwa lata temu. Również w kolejnych okresach zakładamy wzrosty. To będzie bardzo dobry rok dla PKP CARGO.

RK: Jakie były Pana pierwsze działania jako Prezesa Zarządu?

CW: Już dwa dni po powołaniu mnie na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO spotkałem się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z analitykami i dziennikarzami na konferencji prasowej, gdzie miałem okazję przedstawić główne kierunki rozwoju firmy i czekające ją wyzwania. Mogłem też bezpośrednio porozmawiać o interesujących moich rozmówców kwestiach dotyczących bieżącej działalności i planów rozwoju spółki.

RK: Jakie ma Pan plany na rozwój PKP CARGO? Wyznaczone cele? Kluczowe obszary zainteresowania?
CW: Celem PKP CARGO, przy wykorzystaniu zarówno potencjału wzrostu gospodarczego, jak i potencjału Spółki, jest odzyskanie utraconych w poprzednich latach udziałów w rynku krajowym. Chcemy, aby ten poziom do 2022 r. sięgał 60–65 proc. Aktualny udział PKP CARGO w rynku jest znacznie mniejszy od udziałów liderów w lokalnych rynkach kolejowych przewozów towarowych w innych krajach europejskich, w tym m.in. w Niemczech, Austrii, Francji czy we Włoszech. Aby zwiększyć udział w rynku powinniśmy poprawić efektywność działania oraz lepiej wykorzystywać efekty skali i synergii z innymi podmiotami w Grupie Kapitałowej. Ponadto musimy pozyskiwać niezbędne zasoby, a więc inwestować, zwłaszcza w zakupy i modernizacje taboru. Dlatego chcemy zwiększać w stosunku do kilku ostatnich lat dynamikę EBITDA.
Drugim kierunkiem w krótko- i średniookresowym cyklu rozwoju Spółki ma być wzrost jej aktywności na rynku międzynarodowym. Podjęliśmy już w tym zakresie prace nad projektem join-venture oraz kilkoma innymi projektami dotyczącymi akwizycji i przejęć. Zamierzamy w działalności przewozowej aktywnie korzystać z osiągnięć techniki i technologii, w tym z Nowej Rewolucji Przemysłowej 4.0. Spółka ma także coraz pełniej uczestniczyć i lepiej, jako beneficjent, wykorzystywać szanse, jakie stwarza rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku, czemu ma służyć powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako głównego hubu logistycznego wspierającego projekt w tej części Europy. PKP CARGO chce również aktywnie brać udział w projekcie Trójmorza, w rozwoju kluczowych dla państw w tej części Europy przewozów w kierunku północ-południe.
W okresie hossy przewozowej chcemy wykorzystać jak najpełniej potencjał, który tkwi wewnątrz PKP CARGO. Po zdyskontowaniu wszystkich korzyści, chcemy być liczącym się globalnym graczem i jeszcze bardziej wzmocnić czołową pozycję na rynku międzynarodowym.

Dodaj komentarz