Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK SA ze strategią do 2030 roku i kierunkiem rozwoju kolei na dalsze lata

Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdziło „Strategię PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata”. Jest to pierwszy dokument o tak kompleksowym charakterze od momentu powstania Spółki w 2001 r.

Strategia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata wyznacza nowe kierunki rozwoju w zakresie podstawowych obszarów funkcjonowania Spółki.
Strategia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata wyznacza nowe kierunki rozwoju w zakresie podstawowych obszarów funkcjonowania Spółki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są przedsiębiorstwem pełniącym funkcję podmiotu zarządzającego publiczną infrastrukturą kolejową. Dokument komplementarny do kierunków określonych przez państwo zbudowano w oparciu o rządowe dokumenty strategiczne, politykę transportową Unii Europejskiej, krajowe i unijne uregulowania prawne, przy uwzględnieniu własnych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności oraz uwarunkowań rynkowych.

IRENEUSZ MERCHEL
Prezes Zarządu PKP PLK S.A.

– Cele i działania określone w dokumencie „Strategia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata” służą wzrostowi atrakcyjności i efektywności infrastruktury kolejowej, tak aby sprostać oczekiwaniom w związku ze wzrastającym popytem na przewozy pasażerskie i towarowe. Są także odpowiedzią na nałożone na Spółkę zadania związane z walką z wykluczeniem komunikacyjnym i uczynieniem transportu kolejowego bardziej dostępnym z uwzględnieniem aspektów prospołecznych.

 

Strategia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata wyznacza nowe kierunki rozwoju w zakresie podstawowych obszarów funkcjonowania Spółki tj. udostępniania infrastruktury kolejowej, jej utrzymania i modernizacji, a także prowadzenia ruchu pociągów. Strategię należy traktować przede wszystkim jako kluczowy instrument i wyznacznik rozwoju narodowej infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Spółkę w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku kolejowego w Polsce i UE.

Wśród zawartych w dokumencie celów znajdują się m. in. dostosowanie infrastruktury sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T do parametrów technicznych zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1315/2013 w perspektywie 2030 r., elektryfikacja linii kolejowych według zidentyfikowanych potrzeb, likwidacja tzw. „wąskich gardeł” z uwzględnieniem tras intermodalnych, zapewnienie wymaganych standardów utrzymania sieci kolejowej, digitalizacja sterowania ruchem kolejowym, czy zmiana systemu zasilania.

Realizacja Strategii to rozwój kolei, ale jednocześnie w wymiarze wewnętrznym organizacji nowe narzędzie określające i porządkujące działania konieczne do osiągniecia wyznaczonych celów w perspektywie 2030 roku przez PLK SA. Dlatego też, realizacja strategii determinowana jest celami strategicznymi w perspektywie zarówno krótko, jak i długoterminowej do 2030 r.

Dodaj komentarz