Aktualności

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet 5 ustaw, który nazwany został Konstytucją Biznesu.

Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią
rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy
prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Filarem naszych propozycji jest
ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania
systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa
czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo
konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm
– powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

 

Przyjęte ustawy mają być trzonem dla wszystkich proprzedsiębiorczych aktywności rządu oraz zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzone przez Radę Ministrów to projekty:

1. Prawa przedsiębiorców,
2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Przepisy wprowadzające ustawę. Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Czego dotyczą najważniejsze przyjęte rozwiązania?

1. Na linii urząd – przedsiębiorca wprowadza się zasady regulujące relacje pomiędzy stronami. Zasady te staną się wytycznymi dla administracji co do sposobu postepowania w sprawach przedsiębiorców.
W tym wypadku to m.in.:
• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (zgodnie z zasadą, która wynika z art. 22 Konstytucji RP w zakresie prawa publicznego, przedsiębiorca jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, chyba że stoją one w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca może zatem dokonać swobodnego wyboru metod i środków, za pomocą których chce realizować obrane cele biznesowe). Zasada ta stanowi konkretyzację zasady wolności gospodarczej – dzięki niej przedsiębiorca uzyskuje pewność, że o ile przepisy prawa nie nakładają na niego wyraźnych zakazów bądź ograniczeń, to nie poniesie negatywnych konsekwencji podejmowanych działań.
• Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (czyli podstawę do budowania zaufania między przedsiębiorcami i organami publicznymi powinno stanowić domniemanie, że przedsiębiorca prowadzi działalność zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i z poszanowaniem dobrych obyczajów). Przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść.
• Prawo przedsiębiorcy do oceny jakości obsługi w urzędzie. Sytuacja ta ma doprowadzić do motywowania urzędów do ciągłej i systematycznej poprawy jakości obsługi przedsiębiorców.
• Zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu). W tym przypadku realizując swoje czynności, organ powinien dobierać środki, które są dla przedsiębiorcy jak najmniej uciążliwe. W myśl tej zasady organ nie może np. żądać od strony przedłożenia dokumentów, które nie są konieczne do załatwienia sprawy lub które organ może uzyskać z urzędu, organ nie może też wzywać do osobistego stawiennictwa, gdy inna forma kontaktu 44 RAPORT KOLEJOWY NR 6/2017 RAPORT KOLEJOWY Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. jest wystarczająca.
• Pewność prawa i przewidywalność rozstrzygnięć organów. W tych przepisach przedsiębiorca ma prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej praktyki działania organu, bez ryzyka niekorzystnych skutków prawnych. Organy administracji publicznej nie powinny zatem postępować niezgodnie ze swoją utrwaloną praktyką, co wyraża zasada pewności prawa.

2. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z założenia bezstronny i apolityczny, wybierany na 6-letnią kadencję, będzie stał na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu. Rzecznik będzie zatem miał możliwość m.in. wnioskowania do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniowania, gdy prawa przedsiębiorców będą łamane.

3. Obszar tak zwanego „pasa startowego” dla nowych firm obejmuje dwa rozwiązania, czyli działalność nierejestrową oraz ulgę na start. W pierwszym przypadku tego typu działalność dotyczyć ma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych (np. dorywczego handlu, okazjonalnych usług). W myśl nowych przepisów tego typu działalność nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. W konsekwencji oznacza to brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przyszłym roku będzie to 1050 zł) i brak składek ZUS z tego tytułu. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. W przypadku ulgi na start mamy do czynienia ze zwolnieniem przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwszych 6 miesięcy. W praktyce oznacza to, że nowy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Obecnie jest to 7 dni. Po dokonaniu zgłoszenia przedsiębiorcy będzie przysługiwał także 24-miesięczny okres płacenia tzw. małego ZUS-u.

4. Wedle nowych przepisów prawo będzie pisane językiem prostym i zrozumiałym dla obywatela. W przypadku skomplikowanych przepisów organy administracji będą wydawać napisane prostym, przystępnym językiem „objaśnienia prawne”. W konsekwencji zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami np. w razie kontroli.

5. Konstytucja Biznesu zakłada także odformalizowanie komunikacji urząd – przedsiębiorca. Oznacza to, że za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy sprawy urzędowe (lub poszczególne czynności, np. wezwania do uzupełnienia braków formalnych) będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. W ten sposób urzędy będą mogły w szybki sposób poinformować przedsiębiorcę o stanie jego sprawy.

6. Nowe przepisy zakładają również likwidację numeru REGON. Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP.

7. Innym przełomem ma być bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej. Oznacza to, że zawiesić działalność będzie mógł też przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym (obecnie wymogiem jest niezatrudnianie żadnych pracowników). Ponadto zniesione zostanie ograniczenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne do 24 miesięcy. Będzie można zawiesić działanie firmy również na dłuższy okres lub na czas nieokreślony. 8. W nowej ustawie dla przedsiębiorców zagranicznych zawarto zasady udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymują jeden spójny akt prawny.

Reklama