Aktualności

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet 5 ustaw, który nazwany został Konstytucją Biznesu.

Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią
rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy
prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Filarem naszych propozycji jest
ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania
systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa
czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo
konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm
– powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

 

Przyjęte ustawy mają być trzonem dla wszystkich proprzedsiębiorczych aktywności rządu oraz zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzone przez Radę Ministrów to projekty:

1. Prawa przedsiębiorców,
2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Przepisy wprowadzające ustawę. Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Czego dotyczą najważniejsze przyjęte rozwiązania?

1. Na linii urząd – przedsiębiorca wprowadza się zasady regulujące relacje pomiędzy stronami. Zasady te staną się wytycznymi dla administracji co do sposobu postepowania w sprawach przedsiębiorców.
W tym wypadku to m.in.:
• co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (zgodnie z zasadą, która wynika z art. 22 Konstytucji RP w zakresie prawa publicznego, przedsiębiorca jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań, chyba że stoją one w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca może zatem dokonać swobodnego wyboru metod i środków, za pomocą których chce realizować obrane cele biznesowe). Zasada ta stanowi konkretyzację zasady wolności gospodarczej – dzięki niej przedsiębiorca uzyskuje pewność, że o ile przepisy prawa nie nakładają na niego wyraźnych zakazów bądź ograniczeń, to nie poniesie negatywnych konsekwencji podejmowanych działań.
• Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (czyli podstawę do budowania zaufania między przedsiębiorcami i organami publicznymi powinno stanowić domniemanie, że przedsiębiorca prowadzi działalność zgodnie z prawem, w sposób uczciwy i z poszanowaniem dobrych obyczajów). Przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść.
Prawo przedsiębiorcy do oceny jakości obsługi w urzędzie. Sytuacja ta ma doprowadzić do motywowania urzędów do ciągłej i systematycznej poprawy jakości obsługi przedsiębiorców.
• Zasada proporcjonalności (urzędnikom wolno podejmować jedynie takie działania, które są konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu). W tym przypadku realizując swoje czynności, organ powinien dobierać środki, które są dla przedsiębiorcy jak najmniej uciążliwe. W myśl tej zasady organ nie może np. żądać od strony przedłożenia dokumentów, które nie są konieczne do załatwienia sprawy lub które organ może uzyskać z urzędu, organ nie może też wzywać do osobistego stawiennictwa, gdy inna forma kontaktu 44 RAPORT KOLEJOWY NR 6/2017 RAPORT KOLEJOWY Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Filarem naszych propozycji jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy w niej rozwiązania systemowe, jak choćby przepisy dotyczące pewności prawa czy zasady relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla młodych firm – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. jest wystarczająca.
• Pewność prawa i przewidywalność rozstrzygnięć organów. W tych przepisach przedsiębiorca ma prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej praktyki działania organu, bez ryzyka niekorzystnych skutków prawnych. Organy administracji publicznej nie powinny zatem postępować niezgodnie ze swoją utrwaloną praktyką, co wyraża zasada pewności prawa.

Dodaj komentarz