Raport z Polski Wydarzenia

Spółka WKD odnowiła certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Spółka Warszawska Kolej Dojazdowa odnowiła certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Przewoźnik, wraz z końcem 2020 r. uzyskał recertyfikację w ramach przeprowadzonego audytu zewnętrznego. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w dokumentacji systemowej obowiązującej w spółce, potwierdzono spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością.

Fot. WKD

Audyt przeprowadzony został w dniach 30.11-3.12.2020 r. Zakresem zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2015 objęto zagadnienie „Planowanie i realizacja usług przewozów pasażerskich aglomeracyjnych”.

Podstawowe cele, jakie zostały postawione do zrealizowania w ramach audytu obejmowały:

  1. ocenę zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami normy, jak również zdolności do zapewnienia zgodności z wszelkimi dodatkowymi mającymi zastosowanie wymaganiami, zarówno obowiązkowymi, jak również wynikającymi z umów;
  2. ocenę skuteczności Systemu Zarządzania, celem zapewnienia, że organizacja jest zdolna do osiągnięcia zdefiniowanych celów;
  3. identyfikację potencjalnych obszarów do doskonalenia Systemu Zarządzania.

System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, do którego spółka WKD przywiązuje szczególną uwagę, pozwala w odpowiedni sposób docenić zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wszystkie zadania realizowane są przy udziale doświadczonej, świadomej i odpowiednio umotywowanej kadry. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się punktualnie, bezpiecznie i szybko w ramach oferowanej usługi przewozowej o najwyższej jakości. W celu dostarczenia usług spełniających wymogi klientów został zidentyfikowany proces dostosowania oferty przewozowej dla potrzeb klientów oraz proces planowania i realizacji usługi przewozowej.

– Warszawska Kolej Dojazdowa dąży do umocnienia silnej pozycji w sektorze kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach ogółu przewozów środkami transportu zbiorowego południowo-zachodniego pasma osadniczego aglomeracji warszawskiej. Spółka uwzględniając dynamikę rozwoju sektora, w ramach którego prowadzi podstawową działalność bierze pod uwagę uwarunkowania konkurencyjne, demograficzne, zagospodarowania przestrzennego, marketingowe, czy monitorujące stopień satysfakcji – podkreśla Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD. – Spółka stawia na punktualność, niezawodność i bezpieczeństwo, które są jej podstawowymi atutami.

 

Mając na uwadze dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług spółka WKD określiła rodzaje czynników zewnętrznych i wewnętrznych otoczenia, które uznaje się za szczególnie ważne i mające wpływ dla realizacji jej celów, strategii oraz osiągania zamierzonych efektów w systemie zarządzania jakością. Wyniki analizy otoczenia oraz szacowania ryzyka, zadowolenie klientów, satysfakcja pracowników, dostawców oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości działań są podstawą trwałego rozwoju Spółki – wyznaczają kierunki działań doskonalących.

Dodaj komentarz