global Inwestycje Wydarzenia

Firma Alstom przejęła Bombardier Transportation

Firma Alstom oficjalnie zakończyła proces przejęcia przedsiębiorstwa Bombardier Transportation. Działanie to pozwoli Alstom wzmocnić pozycję lidera na rozwijającym się rynku zrównoważonej mobilności dzięki zwiększonej obecności we wszystkich regionach geograficznych.Przejęcie pozwoli też na integrację kolejnych rozwiązań i zasobów, aby koncern Alstom mógł jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów na całym świecie.

Od teraz łączny przychód grupy wynosi pro forma 15,7 mld euro. Portfel zamówień wart jest 71,1 mld euro. Grupa, we wszystkich placówkach na terenie 70 krajów świata, zatrudnia łącznie 75 tys. osób i posiada unikalne możliwości badawczo-rozwojowe, jak również kompletne portfolio produktów i rozwiązań.

– Jesteśmy dziś świadkami wyjątkowej chwili w historii Alstom i sektora mobilności na całym świecie – podkreśla Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom. – Powstał właśnie nowy globalny lider, którego działalność koncentruje się na inteligentnej, zrówno­ważonej mobilności. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, cały świat musi zaangażować się w głębokie przemiany środo­wiskowe i społeczne, by móc sprostać wielkim wyzwaniom urbanizacji, równych szans rozwoju gospodarc­zego i zmian klimatycznych. Transport, niezbędny dla życia zawodowego i społecznego, a zarazem wywierający ogromny wpływ na środowisko, znajduje się w ścisłym centrum tej transformacji. Naszym zadaniem, wraz z 75 tysiącami osób zatrudnionych obecnie w Alstom, jest przekształcenie unikatowego zestawu zasobów powstałych dzięki tej transakcji w czynnik umożliwiający niezbędną transformację. Naszym zadaniem jest wprowadzanie w życie innowacji, dzięki którym będziemy mogli sprostać tak ekstremalnym wyzwaniom. Naszą rolą jest też zapewnienie ludziom na całym świecie, zarówno podróżującym na spotkanie z bliskimi jak i tym udającym się do pracy, dostępu do takiej samej jakości usług i takiej samej efektywności transportu.

Grupa dysponować będzie unikalnym zasięgiem handlowym na całym świecie dzięki komple­men­tar­ności obu organizacji. Grupa Alstom miała już ugruntowaną bazę klientów we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej i Brazylii, natomiast Bombardier Transportation zapewni dostęp do klientów na innych strategicznych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, kraje nordyckie, Chiny i Ameryka Północna. Grupa będzie miała teraz szczególnie atrakcyjne możliwości w Europie i Ameryce Północnej, które odpowiadają za ok. 75% rynku dostęp­nego dla producentów OEM.

Główna siedziba Alstom na Amerykę Północną i Południową mieścić się będzie w Montréalu. Kanadyjskie biuro kierować będzie wszystkimi operacjami w tym regionie, a także utworzy projektowo-inżynieryjne centrum kompetencyjne, które bazować będzie na ugruntowanych atutach prowincji Québec w zakresie innowacji i zrównoważonej mobilności.

Alstom znajdzie się zatem jeszcze bliżej swoich klientów. Koncern będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę z zakresu mobilności na całym świecie, by zaoferować najlepsze, dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania w zakresie mobilności.

Pełna oferta produktów i rozwiązań dla kolejnictwa – wzmocnione linie produktowe

Dzięki przejęciu spółki Bombardier Transportation Alstom dysponować będzie najpełniejszą ofertą na potrzeby kolejnictwa na całym świecie. W zakresie taboru kolejowego oferta obejmie produkty zarówno na potrzeby kolei lekkiej, jak i kolei dużych prędkości. W szerokim portfolio propozycji handlowych znajdą się też nowe produkty strategiczne, takie jak mała kolej automatyczna (people mover) i monorail. Grupa Alstom będzie w stanie obsługiwać swoich klientów poprzez jeszcze szerszą sieć placówek serwisowych i większe możliwości w zakresie utrzymania predykcyjnego.

Docelowo Alstom dysponować będzie flotą 150 tys. pojazdów – największą na świecie bazą zainstalowanych pojazdów, co znacząco ułatwi dalsze umocnienie koncernu na pozycji lidera w sektorze usług. Linia produktów z zakresu Sygnalizacji (Signalling) zyskuje znaczną popularność, stając się numerem 2 na świecie pod względem przychodów – rozwija się zarówno pod względem technologicznym, jak i z perspektywy rosnącej sprzedaży na strategicznych rynkach, które uzupełniają osiągnięcia koncernu Alstom.

Zrównoważony ślad środowiskowy przy jednoczesnej obsłudze klientów na całym świecie

Grupa będzie mieć dostęp do dalszych strategicznych przemysłowych mocy przerobowych o konku­rencyjnym zasięgu – zarówno na rynkach dojrzałych, takich jak Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Australia, jak i na rynkach rozwijających się (w tym w Europie Wschodniej, Meksyku i Indiach). Spółka Bombardier Transportation wnosi do Grupy centra wiedzy specjalistycznej dla lokomotyw i wózków w Niemczech, monorail i małej kolei automatycznej w Kanadzie, pociągów podmiejskich i regionalnych we Francji i Wielkiej Brytanii, trakcji w Szwecji, jak również centra inżynieryjne w krajach atrakcyjnych z perspektywy kosztowej (Tajlandia). Spółka Bombardier Transportation wnosi również do zasobów Grupy siedem stabilnie ugruntowanych spółek joint-venture w Chinach. Dzięki tym natychmiastowym strategicznym uzupełnieniom już zdywersyfiko­wanej działalności Alstom, powiększona Grupa zagwarantuje sobie dostęp do eksperckiej wiedzy przemysłowej i jeszcze bardziej zbliży się do swoich klientów.

Unikalne możliwości badawczo-rozwojowe, które napędzają ekologiczne, inteligentne innowacje

Alstom uzyskał już status pioniera w zakresie mobilności dzięki takim wiodącym innowacjom, jak wprowadzony niedawno pociąg wodorowy, autonomiczna obsługa pociągów oraz energooszczędny tabor kolejowy wraz z infrastrukturą. Dzięki przejęciu, wspólnie pracować będzie 17 500 utalentowanych inżynierów i specjalistów ds. badań i rozwoju z obu struktur, konsolidując tym samym bogatą bazę 10 tysięcy patentów. Wykorzystanie istotnych, dodatkowych technologii Bombardier Transpor­tation, na przykład w zakresie utrzymania predykcyjnego, sygnalizacji i operacji cyfrowych, pozwoli grupie Alstom na jeszcze szybsze opracowywanie rozwiązań dla transportu przyszłości, w dodatku na jeszcze większą skalę. Tym samym Alstom przyspiesza w realizacji swojej ambicji – aby stać się globalnym, innowacyjnym graczem na rzecz zrównoważonej, inteligentnej mobilności.

Długoterminowa wartość dla wszystkich interesariuszy

Zarówno klienci jak i pasażerowie skorzystają na bliskości pracowników i zakładów Alstom, podobnie jak na unikalnym potencjale innowacji, kompleksowej ofercie produktów i rozwiązań kolejowych oraz na zaangażowaniu w efektywną realizację dostaw.

Pracownicy Bombardier Transportation dołączyli do Grupy Alstom 29 stycznia 2021 roku. Te nowe talenty wzbogacą profil operacyjny Alstom na wszystkich poziomach – wspólnie tworząc jeden zwinny, zintegrowany, odpowiedzialny zespół Alstom.

Kolej to zmotoryzowany środek transportu o najniższej emisji CO2. Dlatego Grupa, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, skoncentruje się na dekarbonizacji rozwiązań z zakresu mobilności. Alstom potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których prowadzi swoją działalność, jak również do zapewnienia pracownikom najlepszego środowiska pracy i najlepszych doświadczeń, a także do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Alstom potwierdza również swój cel, jakim jest wygenerowanie rocznych synergii kosztowych o wartości 400 mln euro do 4.-5. roku scalonej działalności oraz przywrócenie marży Bombardier Transportation do standardowego poziomu (w perspektywie średnioterminowej). Oczekuje się, że transakcja przyniesie dwucyfrowy wzrost wskaźnika zysku na akcję (EPS) od drugiego roku po finalizacji przejęcia. Silny profil kredytowy Alstom z ratingiem Baa2 również zostanie utrzymany.

Akcjonariat i ład korporacyjny: nowy główny akcjonariusz o długoterminowym podejściu do inwestycji

Fundusz depozytowo-inwestycyjny CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) staje się dziś głównym akcjonariuszem Alstom, posiadającym 17,5% kapitału akcyjnego. Fundusz CDPQ jest zaanga­żo­wany w perspektywie długoterminowej; ma też duże doświadczenie w inwestowaniu w infrastruk­turę i aktywa transportowe.

Bouygues jest obecnie posiadaczem około 6% kapitału zakładowego Grupy Alstom.

Zgodnie z uchwałami zatwierdzonymi przez zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się 29 paździer­nika 2020 roku, pani Kim Thomassin (reprezentująca CDPQ) oraz pan Serge Godin dołączyli dziś do zarządu Alstom. Na wniosek funduszu CDPQ zarząd Alstom mianował obserwa­torem (censeur) pana Benoit Raillarda.

Cena i finansowanie

Cenę referencyjną ustalono na poziomie 5,5 mld euro – tj. w dolnej części przedziału od 5,5 mld euro do 5,9 mld euro, o którym poinformowano 16 września ubiegłego roku. Wpływy z tytułu przejęcia uzgod­niono na poziomie 4,4 mld euro, co obejmuje mechanizm korekty opartej na ujemnej pozycji gotówkowej netto Bombardier Transportation na dzień 31 grudnia 2020  oraz inne korekty umowne na kwotę 1,1 mld euro.

Przejęcie sfinansowano poprzez emisję praw poboru w wysokości ok. 2 mld euro, zakończoną 7 grudnia 2020 oraz część emisji obligacji uprzywilejowanych w wysokości 750 mln euro, zakończoną 11 stycznia 2021, jak również poprzez podwyższenie kapitału zastrzeżonego na rzecz podmiotów powiązanych CDPQ i Bombardier Inc. – w łącznych kwotach (odpowiednio) 2,6 mld euro i 500 mln euro, co zreali­zowano dziś wraz z zamknięciem transakcji[8].

Dalsze kroki

Alstom będzie dążyć do sfinalizowania zbycia niektórych aktywów połączonej Grupy zgodnie ze zobo­wią­zaniami opisanymi w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej z dn. 31 lipca 2020 roku. Proces dywes­tycji przebiegnie z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów – w porozumieniu z orga­ni­zacjami pracowniczymi.[9]

W lecie Alstom zorganizuje Dzień Rynków Kapitałowych.

Informacja prasowa Alstom