Inwestycje

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). W przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju dokumencie podkreślono konieczność rozbudowy infrastruktury transportowej, zwiększenia mobilności Polaków oraz wsparcia branży kolejowej. W realizacji tych założeń ma pomóc szereg programów i rozwiązań opracowanych przez rząd, w tym np. przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jej głównym celem jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Natomiast najważniejszym założeniem – dobro wszystkich obywateli. Lista projektów ujętych w Strategii liczy obecnie ok. 185 przedsięwzięć, zarówno z zakresu rozwiązań legislacyjnych, jak i konkretnych inwestycji. Lista ma otwarty charakter i może być modyfikowana. Warto podkreślić, że wiele inwestycji już teraz znajduje się w fazie realizacji – ich wdrażanie odbywało się równolegle z procesem formalnej akceptacji Strategii. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju obejmuje szereg projektów (tzw. flagowych), w efekcie których powstaną produkty lub usługi istotne dla dalszego rozwoju gospodarki.

Przykładowo: wśród projektów strategicznych w zakresie legislacji i otoczenia prawnego przedsiębiorstw przygotowany został pakiet 100 zmian dla firm, z kolei kluczowe znaczenie w obszarze prawa gospodarczego ma Konstytucja Biznesu, będąca ściśle związana z projektem ustawy Prawo przedsiębiorców. Konstytucji Biznesu towarzyszą propozycje zmian w innych ustawach – ich celem jest ułatwienie funkcjonowania nie tylko nowym firmom, ale też tym, które już posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ważnym elementem działań zaplanowanych przez Ministerstwo Rozwoju jest zwiększenie efektywności oraz uproszczenie dostępu do funduszy unijnych (projekt Efektywne fundusze).

Rozwiązania zaimplementowane przez Strategię mają przełożyć się na przyspieszenie inwestycji, lepsze zarządzanie funduszami oraz poprawienie procesu projektowego, a w konsekwencji na wzrost gospodarczy. Realizacja wszystkich celów rozwojowych Strategii będzie wymagała zaangażowania znacznych środków publicznych (krajowych i zagranicznych) oraz prywatnych, szacowanych do 2020 r. na ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych. Transport – problemy i możliwości W Polsce szeroko pojęty sektor transportu i logistyki odpowiada za ok. 6,5 proc. wartości dodanej brutto. W zakresie wykonywania przewozu ładunków (liczonych w tonach) największe znaczenie ma transport drogowy (84,1 proc.), a następnie – transport kolejowy (12,4 proc.). Wyniki te są dużo gorsze od wyników unijnych (odpowiednio: 75,4 proc. oraz 18 proc.), dodatkowo według specjalistów bardzo niepokojąca jest znacząca przewaga transportu drogowego nad pozostałymi rodzajami transportu.

Zagrożeń związanych z taką sytuacją jest wiele, warto wymienić chociażby problemy ekologiczne, ekonomię oraz nadmierne obciążanie środowiska naturalnego. Z danych zebranych na potrzeby i opracowanie Strategii wynika, że głównymi problemami w obszarze kolejowego transportu towarowego są wysokie koszty udostępniania infrastruktury, sposób organizacji przewozów, bezpieczeństwo towarów, czas i miejsce przeładunków. Tymczasem w przewozach pasażerskich ograniczenia wynikają z obszarów komunikacyjnego wykluczenia, wciąż niedostatecznej liczby obsługiwanych połączeń i jakości oferty handlowej, a także stanu technicznego dworców oraz mniejszych przystanków kolejowych. Dlatego według specjalistów największy nacisk należy położyć na unowocześnienie infrastruktury liniowej, rozwój multimodalności oraz konteneryzację transportu. Dzięki tym działaniom transport kolejowy będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

Dodaj komentarz