Raport z Polski

“Tarcza Antykryzysowa” sposobem na walkę z gospodarczymi skutkami koronawirusa

Fot. Kancelaria Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zaprezentowali dziś tzw. tarczę antykryzysową – działania mające wesprzeć przedsiębiorców i pracowników przed gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa. O propozycjach poinformowali na konferencji prasowej.

– Przygotowana została Tarcza Antykryzysowa o szacunkowej wartości ok. 212 mld zł – poinformował na Twitterze premier Morawiecki. – Pakiet obejmie pięć części: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych.

 

Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, kryzys jest ogólnoświatowy.

– Nasz program wsparcia zakłada, że poradzimy sobie kompletnie sami – tłumaczy. – Potrzebne jest wsparcia dla przedsiębiorców i dla pracowników; pakiet antykryzysowy musi być kompleksowy. […] Pakiet w zasadzie już powstał i w najbliższym czasie będzie przekładany na projekty ustaw, a następnie wprowadzany.

 

Prezydent wskazał, że w pakiet osłonowy dla przedsiębiorców zakłada m.in. odsunięcie płatności ZUS, rozłożenie składek ZUS na raty i system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy. 

– Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej; co najmniej drugie tyle pokrywa pracodawca – poinformował premier.

 

Decyzją premiera, w przypadku przedłużenia zamknięcia placówek edukacyjnych, przedłużony zostanie o dwa tygodnie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Wśród proponowanej pomocy dla przedsiębiorców znajdą się m.in. gwarancje kredytowe, mikropożyczki do 5 tys. zł, oraz szereg innych rozwiązań o charakterze płynnościowym i gwarancyjnym.

Co kryje się za pozostałymi filarami?

Służba zdrowia: premier chce przekazać 7,5 mld zł z budżetu państwa na wsparcie sektora zdrowotnego – na szpitale jednoimienne, na zaopatrzenie ich w sprzęt.

Finanse: Przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, KNF oraz MF, rząd chce wprowadzić pakiet kapitałowy płynnościowy. Służyć ma on jako ochrona depozytów bankowych.

Inwestycje publiczne: premier zapowiedział powstanie funduszu w wysokości min. 30 mld zł na inwestycje publiczne – drogi samorządowe, cyfryzacje i modernizację szkół oraz transformacje energetyczną.

 

Szczegółowe propozycje rządowego projektu pakietu osłonowego:

Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez:

 • Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS
 • Poprawę płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów
 • Ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Odroczenia w płatnościach

 • ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy)
 • wcześniejsze zwroty VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej

 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.
 • dopłaty do oprocentowania kredytów  – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
 • oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub umorzenia należności z tytułu składek

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na kilka sposobów.

Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Reklama