global Inwestycje Wydarzenia

Bombardier prezentuje cele finansowe na najbliższe lata

Bombardier, w ramach wirtualnego Dnia Inwestora, przedstawił cele finansowe na 2025 r. oraz pokazał postępy kluczowych czynników wzrostu zysków. 

Bombardier był gospodarzem wirtualnego Dnia Inwestora, podczas którego kierownictwo firmy przedstawiło swoje cele finansowe na 2025 r., prognozy rynkowe, a także przedstawił postępy w działaniach firmy na rzecz wzrostu zysków i generowania funduszy. Działania te obejmują między innymi realizację wcześniej ogłoszonej inicjatywy w zakresie produktywności i rentowności; realizację strategii rozwoju firmy na rynku posprzedażowym i zmniejszenie zadłużenia w bilansie.

Perspektywy rynkowe i cele finansowe na 2025 r.

Bombardier spodziewa się, że w tym roku dostawy samolotów dla biznesu zaczną się stopniowo odradzać. Chociaż firma szacuje, że powrót rynku do poziomów dostaw z 2019 r. zajmie kilka lat, Bombardier ma dobrą pozycję w szybciej rozwijających się segmentach dużych i średnich samolotów typu Global i Challenger. W wyniku swoich wcześniejszych inwestycji Bombardier jest gotowy do osiągnięcia solidnych wyników finansowych, które zostaną podkreślone przez silny wzrost zysków w ciągu następnych pięciu lat. Firma spodziewa się również, że wolne przepływy pieniężne będą dodatnie w przyszłym roku i wygenerują ponad 500 mln USD w 20252. Konkretne cele finansowe na 2025 r. Obejmują:

  • Całkowite przychody ~ 7,5 miliarda dolarów
  • Skorygowana EBITDA2 ~ 1,5 miliarda USD
  • Skorygowana marża EBITDA 2 ~ 20%
  • Wolne przepływy pieniężne2> 500 mln USD
  • Dźwignia netto na koniec roku ~ 3x
  • Zmniejszenie zadłużenia bilansowego

Podczas prezentacji z okazji Dnia Inwestora spółka przedstawiła dalsze szczegóły dotyczące strategii zarządzania wierzytelnościami. Zgodnie ze swoją strategią Bombardier zamierza przeznaczyć wpływy ze sprzedaży Bombardier Transportation, priorytetowo traktując spłatę krótkoterminowych terminów zapadalności, koncentrując się na transzach 2021 i 2022. Firma rozważa również różne opcje rozwiązania innych terminów zapadalności długu w sposób oportunistyczny. Nacisk zostanie położony na wyczyszczenie minimalnego trzyletniego okresu zapadalności, co zapewni Spółce jasną ścieżkę do realizacji jej strategii.

Ekspansja na rynku wtórnym

W odniesieniu do swojej strategii rozwoju na rynku posprzedażowym Bombardier pokazał, w jaki sposób przeszłe inwestycje w rozbudowę światowej sieci usług pozwalają firmie zdobyć większy udział w rozwijającym się rynku i dalej zdywersyfikować swoje przychody dzięki bardziej odpornym i zyskownym przychodom z rynku posprzedażowego. W szczególności firma spodziewa się zdywersyfikować swoje dochody poprzez wzrost usług posprzedażowych z około 18% swoich przychodów w 2020 r. do blisko 27% swoich przychodów do 2025 r.

Inicjatywa dotycząca produktywności i rentowności

Wreszcie, podczas Dnia Inwestora, Bombardier przedstawił najnowsze informacje na temat swojej inicjatywy w zakresie produktywności i rentowności ogłoszonej w zeszłym miesiącu. Ogólnym celem tej inicjatywy jest uczynienie firmy bardziej wydajną, elastyczną i zdolną do osiągania lepszych wyników finansowych w obecnych warunkach rynkowych, przy jednoczesnym ustanowieniu niższej podstawy kosztowej wzrostu po ożywieniu rynku. Co ważne, firma spodziewa się osiągnąć 400 milionów dolarów stałych oszczędności do roku 2023 dzięki poprawie wydajności pracy, zmniejszeniu kosztów korporacyjnych i wydatków pośrednich oraz optymalizacji śladu produkcyjnego.

Dodaj komentarz