Aktualności Raport z Polski Wywiady

Dr inż. Ignacy Góra: Innowacyjność kolei to ważny czynnik [WYWIAD]

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dr. Inż. Ignacy Góra, przedstawił założenia inicjatywy Europejskiego Roku Kolei w Polsce, omówił stan bezpieczeństwa oraz efekty IV Pakietu Kolejowego. Panie Prezesie, rok 2021 został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Został Pan zgłoszony do Komisji Europejskiej jako krajowy koordynator ERK2021. Proszę zatem przybliżyć cele związane z tą inicjatywą? Głównym celem Europejskiego Roku Kolei jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w transporcie. Europejski Rok Kolei powinien być inspiracją do ogólnoeuropejskiej debaty na temat przyszłości kolei. Projekt ten to jeden z elementów wdrażanego w UE Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest rozwiązanie problemów dotyczących klimatu oraz środowiska naturalnego i osiągnięcie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto (co oznacza równowagę między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery do tzw. pochłaniaczy dwutlenku węgla). Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu o 90%. Ważną częścią inicjatywy jest przejście na zrównoważoną mobilność, której kolej jest jednym z kluczowych ogniw i stanowi jeden z najbardziej ekologicznych i najbezpieczniejszych środków transportu. Europejski Rok Kolei jest niewątpliwym bodźcem, który może w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój kolei w Polsce. COVID-19 zahamował wzrost, jaki obserwowaliśmy od kilku lat. W 2020 roku byliśmy świadkami oddziaływania, jakie sytuacja epidemiologiczna ma na wszystkie środki transportu.
Europejski Rok Kolei jest niewątpliwym bodźcem, który może w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój kolei w Polsce
Biorąc pod uwagę panującą na całym świecie sytuację, uważam, że takie projekty jak Europejski Rok Kolei są właśnie teraz idealnym narzędziem do promocji, edukacji i budowania pozytywnego wizerunku kolei. W jaki sposób zamierzacie promować cele związane z Europejskim Rokiem Kolei?
Od momentu ogłoszenia 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei UTK rozpoczął działania, które mają wykorzystać potencjał tego wydarzenia do promocji kolei. W ramach prac wewnętrznych urzędu powstał zespół zadaniowy powołany specjalnie do tego projektu, który zajmuje się opracowaniem propozycji działań i późniejszym nadzorem nad ich właściwą realizacją. UTK zaprosił również przedstawicieli branży, aby wspólnie wypracować pomysły działań, które pozwolą przekonać Polaków, jak ważny w rozwoju naszego kraju jest transport kolejowy. Równocześnie w ostatnich tygodniach UTK zachęcał wszystkich do zgłaszania swoich inicjatyw. Odzew na tę propozycję był pozytywny i wpłynęło wiele ciekawych propozycji. Jest to znak, że rozwój kolei jest ważny dla wielu instytucji i osób, nie tylko tych bezpośrednio związanych z koleją. Urząd Transportu Kolejowego będzie prowadził także działania, które zostały podzielone ze względu na formę na: „Konferencje, Spotkania, Debaty”, „Warsztaty”, „Konkursy”, „Edukacja i Promocja” i inne. Zaplanowano m.in. Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, Konkurs Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W Europejskim Roku Kolei odbędą się również Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. Wspólnie z Pocztą Polską urząd zaplanował wydanie serii znaczków pocztowych poświęconych nowoczesnemu taborowi kolejowemu jeżdżącemu po polskich torach. W ramach Europejskiego Roku Kolei UTK planuje także zachęcić przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz organizacje branżowe do wspólnych inicjatyw. Nie będę na razie zdradzał szczegółów, ale planujemy m.in. konkursy dla podróżnych, wspólne promowanie wykorzystania środków unijnych na rozwój kolei czy spotkania poświęcone programom, które mogą zapewnić dalszy rozwój kolei. Wydaje się, że główny nacisk trzeba położyć na innowacyjność kolei? Innowacyjność to bardzo ważny czynnik. Warto przypomnieć tu o takich działaniach jak Shift2Rail, które mają wspomagać innowacyjność europejskiego przemysłu związanego z koleją. Jednak cele szczegółowe ERK pokazują wyraźnie na jak wielu jeszcze innych płaszczyznach znajdują się potrzeby, a zarazem możliwości transportu kolejowego. Wśród najważniejszych należy wymienić kolej jako zrównoważony, innowacyjny, wzajemnie połączony i intermodalny, bezpieczny i przystępny cenowo rodzaj transportu. Do większości z wymienionych zalet kolei nie musimy nikogo w branży przekonywać, ale ważne jest, aby szeroko i skutecznie dotrzeć z tym przekazem do społeczeństwa. Warto podkreślać, że w przeciwieństwie do ruchu samochodowego czy lotniczego kolej jest bardziej eko. Zgodnie z danymi o wypadkowości jest jednym z najbezpieczniejszych rodzajów transportu. Podróż koleją jest również atrakcyjna cenowo. Ważne jest także podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei. Warto zaznaczyć, że dzięki połączeniom międzynarodowym istnieje prostsza, bardziej zrównoważona i wygodna alternatywna forma podróżowania. Ruch transgraniczny daje możliwość do rozwoju lokalnego, zrównoważonej turystyką czy kształcenia młodzieżą w regionach przygranicznych. Na uwagę zasługuje też zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii – kluczowy z punktu widzenia szczególnie Europejskiego Zielonego Ładu jest proces przekonania biznesu do zwiększenia korzystania z kolei w transporcie towarów. Przy okazji promowania nowoczesnej kolei warto również przypominać o jej bogatej historii. Jest to aspekt, o którym warto pamiętać ze względu na podtrzymywanie więzi z przeszłością. Projekt „Zabytki kolejnictwa – ocalić od zapomnienia” Urzędu Transportu Kolejowego jest świetnym przykładem, jak budować zainteresowanie koleją poprzez pamięć o jej historii. Duży nacisk położony zostanie także na promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją – jak pokazał ubiegłoroczny raport UTK „Kolejowe szkolnictwo zawodowe. Analiza UTK” – jest to obszar, który wymaga szczególnej atencji, gdyż powstająca luka pokoleniowa może być zagrożeniem dla rozwoju kolei. Istotne będzie również zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potencjalnej roli kolei w rozwoju zrównoważonej turystyki w Europie.Czytaj dalej >