Analizy

Kolejowe projekty realizowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. W rezultacie muszą udostępniać dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Oficjalnie spis ten nazywany jest Listą projektów i umożliwia dostęp do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014‒2020 zawiera następujące informacje: tytuł projektu, skrócony opis, numer umowy/decyzji, nazwę beneficjenta, fundusz, program, priorytet, działanie, poddziałanie, wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w euro), wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów EWT w euro), wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla projektów EWT w euro), poziom unijnego dofinansowania w procentach (w %), formę finansowania, miejsce realizacji projektu, typ obszaru, na którym realizowany jest projekt, datę rozpoczęcia realizacji projektu, datę zakończenia realizacji projektu, projekt konkursowy czy pozakonkursowy, dziedzinę działalności gospodarczej, której dotyczy projekt, obszar wsparcia projektu, cel projektu, cel uzupełniający dla projektów EFS, projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Na liście znajduje się zarówno kilka projektów, które są mniej lub bardziej związane z koleją, jak również projekty firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Z inicjatyw pozaizbowych ciekawym projektem jest symulator katastrof zbiorowych firmy Nano Games. Rezultatem projektu będzie gotowy prototyp symulatora katastrof z testowym bankiem scenariuszy, umożliwiający opracowanie docelowych produktów na potrzeby indywidualnych klientów w konkretnych branżach (lotniska/sieć drogowa/ kolejowa/imprezy masowe).

Symulator będzie umożliwiał szkolenia służb ratowniczych w dwóch płaszczyznach – zarządczej, dotyczącej ogólnego zarządzania sytuacją i podejmowania decyzji oraz ratowniczej – umożliwiającej przeszkolenie konkretnego pracownika w zakresie radzenia sobie w sytuacji psychologicznie trudnej. Istotną cechą wyróżniającą symulator będzie wysoki poziom realizmu akcji ratowniczej uzyskany dzięki integracji innowacji technologicznych znanych z gier komputerowych. Tabor, laboratoria i metro NEWAG realizuje natomiast projekt pierwszej na świecie rodziny autonomicznych, rekonfigurowanych, bimodalnych pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji przewozów w ruchu pasażerskim międzyregionalnym, regionalnym i aglomeracyjnym, spełniających wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI.

W tym wypadku przedmiotem projektu są prace rozwojowe, mające na celu opracowanie, wykonanie, uruchomienie i testy walidacyjne prototypu nowej rodziny rekonfigurowanych, bimodalnych zespołów trakcyjnych do przewozu pasażerów po liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja techniczna nowego prototypu rekonfigurowanego zespołu trakcyjnego, przygotowane zostaną szczegółowe założenia techniczne odnośnie podstawowych komponentów wchodzących w skład zespołów trakcyjnych. Kolejnym projektem tej firmy jest pierwsza na świecie 4-osiowa lokomotywa z zaawansowanymi spalinowo– elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi zgodna z TSI 2014.

Projekt podjęty został z myślą o rynku kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich w Europie. W rezultacie ma powstać lokomotywa ze wszystkimi cechami umożliwiającymi jej poruszanie się po sieci kolejowej Europy, a wiec pod różnymi systemami trakcyjnymi (prądu stałego i zmiennego), jak też po niezelektryfikowanych odcinkach z wykorzystaniem jazdy na silniku spalinowym, umożliwiając tym samym realizację lekkich prac manewrowych i jazd po bocznicach oraz zjazdów ze szlaku w przypadku braku zasilania trakcyjnego. W przypadku PESA jest to „Innowacyjne Centrum Badań i Rozwoju Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz SA” gdzie rezultatem ma być rozszerzenie działalności badawczo- rozwojowej poprzez utworzenie budynku B+R w którym zostanie umiejscowione 6 nowych laboratoriów badawczych wraz z technicznym wyposażeniem. Drugim z projektów jest energooszczędne metro o podwyższonym poziomie komfortu i bezpieczeństwa. W tym wypadku celem przedsięwzięcia jest opracowanie pierwszego w pełni polskiego (opartego na polskim know-how i technologii) pojazdu szynowego klasy METRO o wysokich właściwościach w zakresie bezpieczeństwa, energooszczędności i zapewniającego istotnie podniesiony komfort podróży względem pojazdów obecnie wytwarzanych na rynku.

Projekty firm zrzeszonych w Izbie Na liście można znaleźć także projekty firm, które są członkami Izby Kolei. Zakłady Metalowe ERKO PĘ- TLAK SPÓŁKA JAWNA ma na liście projekt opracowania innowacyjnego systemu połączeń kabli elektroenergetycznych i technologii jego wytwarzania. Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego w skali światowej systemu do mechanicznego łączenia żył kabli elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. Nowy system eliminuje dotychczasowe wady połączeń śrubowych, które uniemożliwiają skuteczną eksploatację muf izolacyjnych i prowadzą do ich przedwczesnego zniszczenia.

Drugim z projektów ERKO jest opracowanie superkondensatora w oparciu o kompozytowy materiał elektrodowy na bazie nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NT) z pokryciem diamentowym. Tutaj celem projektu jest opracowanie superkondensatora, bazującego na kompozytowym materiale elektrodowym, stanowiącym warstwę nanorurek ditlenku tytanu (TiO2NT) z pokryciem diamentowym. Kolejnym natomiast uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej przez firmę ERKO. Projekt ten dotyczy uzyskania praw ochrony własności przemysłowej w formie praw do rejestracji wzorów przemysłowych (5 zgłoszeń) oraz patentu (1 zgłoszenie) przez firmę ERKO. Kuca Sp. z o.o. zgłosiła projekt technologii wytwarzania dwudrożnej specjalistycznej platformy kolejowej. W tym wypadku celem jest budowa bazy technologicznej umożliwiającej produkcję innowacyjnej platformy (naczepy) torowo-drogowej, wykorzystywanej do prac budowlanych na szlaku kolejowym z użyciem drogowych pojazdów 4-kołowych. Darpol Sp. z o.o. Sp.k. realizuje opracowanie budowy i technologii wytwarzania innowacyjnej ścianki działowej wagonu kolejowego. Przedmiotem projektu jest opracowanie nowoczesnych cech konstrukcyjnych i materiałowych, dzięki którym konstrukcja będzie znacznie lżejsza od obecnie dostępnych na rynku.

Projekt dotyczy ulepszenia ścianki działowej, która wykorzystywana jest w pojazdach szynowych do podziału jego wewnętrznej powierzchni na przedziały pasażerskie. Grodziska Fabryka Wyposażenia Wagonów „GROWAG” Sp. z o.o. realizuje projekt opracowania fotela pasażerskiego klasy IC (Premium) o innowacyjnych cechach materiałowych i konstrukcyjnych przeznaczonego do pojazdów szynowych zarówno na rynek polski, jak również rynki eksportowe. Produkt ten wyróżniać mają innowacyjne cechy, dzięki którym zostanie osiągnięta znacznie niższa masa oraz modułowa i uniwersalna budowa fotela w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku wyrobów. Drugą zasadniczą cechą opracowywanego produktu będzie jego modułowa budowa, która umożliwi łatwe i szybkie wytwarzanie foteli pod indywidualne potrzeby klienta. Axtone SA wnioskował o dotacje na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w AXTONE SA. Natomiast FIBRAIN Sp. z o.o. wnioskował o dofinansowanie na projekt wdrożenia do produkcji innowacyjnych kabli światłowodowych o mniejszych średnicach oraz wyższych parametrach wytrzymałości. Główne założenia wniosku to rozbudowa infrastruktury produkcyjnej istniejącego Zakładu Laboratoryjno- -Produkcyjnego Technologii Światłowodowych firmy P.H.ELMAT Sp. z o.o. w takim zakresie i skali, która pozwoli na wdrożenie do produkcji i sprzedaży osiągniętych wyników, w tym zgłoszonych do ochrony patentowej innowacyjnych nowych konstrukcji kablowych.

Firma Protektel zrealizowała już swój projekt, który dotyczył udziału w targach Hannover Messe 2017. Podobnie firma Elma Energia Sp. z o.o., która wnioskowała o wsparcie w promocji nowoczesnych urządzeń do kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych firmy Elma Energia Sp. z o.o. w celu zwiększenia rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych. Projekt Edbak Sp. z o.o. to natomiast wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. W przypadku ZEP Enika Sp. z o.o. projekt dotyczył zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu rozwoju działu badawczo rozwojowego. Wnioskodawca planuje zakupić: 1. Zasilacze laboratoryjne– 200V oraz 30V, 2. Tester izolacji, 3. Oscyloskop, 4. Zestaw anten i sond do badania EMC, 5. Sondę napięciową różnicową wraz z adapterami, 6. Zestaw sond do badań EMC bliskiego pola, 7. Miernik izolacji, 8. Cęgi prądowe, 9. Multimetr cyfrowy, 10. Krzesła ESD, 11. Wykładzinę i instalację ESD w pomieszczeniu Działu Kontroli Technicznej, 12. Sondę prądową ze wzmacniaczem, 13. Miernik temperatury wraz z sondą, 14. Wyposażenie stanowisk badawczych, 15. Program do symulacji przebiegów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych energoelektronicznych i indukcyjnych. Innowacyjne i bezpieczne szyny kolejowe z niskim poziomem naprężeń własnych w stopie szyny to natomiast projekt Arcelormittal Poland SA. Projekt obejmuje prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu wdrożenie do produkcji innowacyjnego i bezpiecznego produktu tj. szyn kolejowych charakteryzujących się niskim poziomem naprężeń szczątkowych w stopie szyny tj. o wartości 120 MPa +/- 25 MPa.

RK

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Reklama