Analizy

Kolejowe projekty realizowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. W rezultacie muszą udostępniać dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Oficjalnie spis ten nazywany jest Listą projektów i umożliwia dostęp do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014‒2020 zawiera następujące informacje: tytuł projektu, skrócony opis, numer umowy/decyzji, nazwę beneficjenta, fundusz, program, priorytet, działanie, poddziałanie, wartość projektu (w zł, dla projektów EWT w euro), wydatki kwalifikowalne (w zł, dla projektów EWT w euro), wartość unijnego dofinansowania (w zł, dla projektów EWT w euro), poziom unijnego dofinansowania w procentach (w %), formę finansowania, miejsce realizacji projektu, typ obszaru, na którym realizowany jest projekt, datę rozpoczęcia realizacji projektu, datę zakończenia realizacji projektu, projekt konkursowy czy pozakonkursowy, dziedzinę działalności gospodarczej, której dotyczy projekt, obszar wsparcia projektu, cel projektu, cel uzupełniający dla projektów EFS, projekt realizowany w ramach terytorialnych mechanizmów wdrażania.

Na liście znajduje się zarówno kilka projektów, które są mniej lub bardziej związane z koleją, jak również projekty firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Z inicjatyw pozaizbowych ciekawym projektem jest symulator katastrof zbiorowych firmy Nano Games. Rezultatem projektu będzie gotowy prototyp symulatora katastrof z testowym bankiem scenariuszy, umożliwiający opracowanie docelowych produktów na potrzeby indywidualnych klientów w konkretnych branżach (lotniska/sieć drogowa/ kolejowa/imprezy masowe).